Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona signa els drets de superfície de dos nous projectes de cohabitatge

22/05/2023 - 16:53

Habitatge. Els projectes, localitzats als districtes de Sants-Montjuïc i Sant Andreu, es destinaran a lloguer assequible i oferiran, entre els dos, més d’un centenar d’habitatges.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, signa l’escriptura de constitució del dret de superfície sobre dues noves finques situades als districtes de Sants-Montjuïc i Sant Andreu. Concretament, la primera s’alçarà en un solar municipal al c. Constitució, 43, al barri de La Bordeta, en favor de la cooperativa d’habitatges Sotrac. Per la seva part, la segona finca s’ubica al Passeig de Torras i Bages, 126-128, impulsat per la cooperativa Sostre Cívic.

El solar cedit en dret de superfície de la cooperativa Sotrac Habitatge Cooperatiu SCCL acollirà un edifici format per 38 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer, distribuïts en sis plantes d’alçada, entre elles una en format cluster, i diversos espais comunitaris. L’espai, a més, forma part del recinte de can Batlló i es troba a un centenar de metres de La Borda, un dels primers projectes de cohabitatge realitzats a la ciutat.

Per la seva part, la cooperativa Sostre Cívic és l’encarregada d’impulsar una promoció de fins a 80 habitatges cooperatius al Passeig de Torras i Bages, 126-128. Una cessió del solar que es realitza mitjançant el procediment indicat al Conveni ESAL.

Més enllà del nombre d’habitatges, el projecte destaca per incloure una comunitat inclusiva, de fins a 25 persones, que disposarà d’espais col·lectius adaptats per a persones amb discapacitat intel·lectual. Això serà possible gràcies a l’acord signat entre el Grup Cooperatiu TEB i Sostre Cívic. 

Desenvolupament del Conveni ESAL

Signat el 2020 entre el consistori i les principals federacions de cooperatives i fundacions d’habitatge social, el Conveni ESAL sorgeix com un mecanisme pioner de cooperació amb el tercer sector, en què s’assignen solars públics a les entitats sense ànim de lucre i la cessió dels sòls. Això impulsa la construcció i rehabilitació d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer i cessió del dret d’ús (cohabitatge) mitjançant la constitució de drets de superfície. Una eina que impulsa el creixement del parc públic d’habitatges, al mateix temps que diversifica el ventall d’agents que s’hi involucren. 

El Conveni conforma, doncs, una aliança entre l’Ajuntament de Barcelona i la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC), la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac), l’Associació Xarxa d’Economia Solidària (XES) i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS).