Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona i la GHS visiten la nova promoció d’habitatges públics de Trinitat Nova

07/07/2023 - 20:42

Habitatge. Representants de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) coneixen, de primera mà, la nova promoció situada al c. Palamós, al districte de Nou Barris.

En un acte celebrat el matí del dijous 6 de juliol, tècnics de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) han encapçalat la visita oficial a la nova promoció d’habitatges públics situada al c. Palamós, 70, al barri de Trinitat Nova, al districte de Nou Barris. 

La promoció, formada per 67 habitatges, serà lliurada als seus adjudicataris pròximament en el format de venda del dret de superfície, en la qual l’adjudicatari s’adquireix la propietat per un període de 75 anys, a un preu molt per sota del mercat i amb la titularitat del sòl en mans de l’Administració.

En la visita també hi han format part representants de l’equip d’arquitectura responsable del projecte, Data Arquitectura i Enginyeria s.l.p + Joan Ramon Pascuets Iglesias i Maria Trullàs (UTE), així com de diferents cooperatives d’habitatge, entre altres entitats.

Totes elles englobades dins de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), l’organisme que agrupa empreses públiques, serveis municipals d’urbanisme, oficines municipals i promotors socials dins del sector de l’habitatge, entre altres. Precisament, un conveni de col·laboració, signat el novembre de 2020 entre l’Ajuntament de Barcelona, la GHS i diverses entitats representatives del sector, va posar les bases per donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població de Barcelona d’una forma conjunta i més eficient. 

Entre els objectius centrals de GHS estan els de potenciar les polítiques socials d’habitatge, amb la cerca de noves fórmules que garanteixin el dret a l’habitatge; establir un marc de col·laboració on tots els gestors socials d’habitatge puguin compartir coneixement i experiències; i fomentar les activitats destinades a proporcionar a totes les persones un habitatge digne.

La visita d’obres també ha inclòs una explicació tècnica de la promoció, que està formada per una planta baixa per a ús de local comercial, un aparcament de dues plantes soterrat amb 72 places i cinc plantes per als habitatges a excepció de l’extrem sud, on hi haurà quatre plantes. Entre ells, cinc habitatges seran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 

L’edifici, que també comptarà amb una coberta transitable, té especialment en compte les mesures d’estalvi energètic passives, el respecte al medi ambient i l’increment del confort per tal d’assolir l’objectiu del NZEB (nearly Zero Energy Building).