Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Ja es pot demanar cita prèvia amb l'IMHAB a través del 010

22/06/2021 - 09:33

Habitatge. Aquest canvi vol simplificar els canals de comunicació i millorar la qualitat del servei

A partir del dilluns 21 de juny per demanar cita prèvia amb l’IMHAB caldrà trucar al 010 i els tràmits es faran des del portal de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament. Això simplifica el procés, ja que els canals seran els mateixos que els ciutadans fan servir per a altres tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta unificació suposarà millores per l’usuari. Per una banda, s’incrementen els horaris per demanar cita prèvia. L’horari d’atenció per demanar cita serà de dilluns a diumenge de 7 a 23h. També permetrà segmentar l’atenció a l’usuari oferint un servei més especialitzat i disposar dels estàndards de qualitat i indicadors del 010, fet que ajudarà a millorar la qualitat del servei i a incrementar la satisfacció de l’usuari.

Vies de contacte amb l’IMHAB

Amb aquests canvis les vies de contacte amb l’IMHAB seran les següents:

  • PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA: Per a informació i tràmits del parc públic (contractuals i econòmics), per al pagament de rebuts i reduccions de lloguer. Cal demanar cita prèvia trucant al 010 de dilluns a diumenge de 7 a 23h. O entrar a la web habitatge.barcelona.cat o a l’Àrea d’Usuari de la web de l’IMHAB portal.imhab.cat.
  • PER TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC: Per a informació i consultes del parc públic d’habitatge i per presentar queixes, suggeriments o reclamacions: als telèfons 932 915 404 i 932 915 424 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, o bé per correu electrònic a imhab@imhab.cat. Per comunicar incidències de manteniment dels edificis o habitatges del parc públic de l’IMHAB podeu contactar amb el Servei d’Assistència Tècnica al telèfon 932 915 411 de dilluns a divendres de 9 a 18h o enviar un correu electrònic a avismanteniment@imhab.cat.
  • PER INTERNET: Per als pagaments dels rebuts de lloguer disponibles i consulta de rebuts, presentació d’instàncies, obtenció de certificats de renda o d’IBI o per a consultes d’informació general: a través de l’Àrea d’Usuari web de l’IMHAB, el portal.imhab.cat. A més a més l’IMHAB ha habilitat l’Àrea d’Usuari perquè pugueu fer el pagament dels rebuts online de manera segura sense haver-vos de desplaçar a l’oficina.

Més informació