Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Ja és aquí la convocatòria 2021 de la subvenció al pagament del lloguer

04/05/2021 - 13:34

Habitatge. Fins al 4 de juny de 2021 es troba oberta la convocatòria 2021 de la Subvenció al pagament de l'Habitatge amb la qual pot aconseguir un percentatge de la renda que pagues anualment.

Des del dia 27 d’abril del 2021 fins al proper 4 de juny, es pot demanar la subvenció al pagament del lloguer que es pot sol·licitar de manera telemàtica o bé presencialment a través de les Oficines d’Habitatge de Barcelona.

La subvenció per al pagament del lloguer té com a objectiu ajudar al pagament de la renda del lloguer a aquelles unitats de convivència que, trobant-se al corrent de pagament, tenen dificultats per pagar el lloguer.

La unitat de convivència és la persona o conjunt de persones que viuen i gaudeixen de l’habitatge de manera habitual i, a la pràctica, que es trobin empadronades en l’habitatge, amb independència de la relació que existeixi entre elles.

Qui pot sol·licitar-la?

La subvenció al pagament del lloguer la sol·licitarà el titular del contracte d’arrendament. Hem de tenir en compte, però, que es tracta d’una ajuda per a tota la unitat de convivència. Això significa que haurem de presentar la documentació de cadascuna de les persones que figurin en el certificat de convivència i aquestes hauran de complir tots i cadascun dels requisits exigits.

En què consisteix la subvenció?

La subvenció consisteix en un pagament únic equivalent a un percentatge de la renda anual que abonarem aquest any 2021. El percentatge anirà en funció de la quantitat d’ingressos que dediquis al pagament del lloguer, i anirà d’un 20% a un 40% de l’anualitat de renda.

D’aquesta manera:

 • Si s’acredita que la renda que es paga per l’habitatge suposa un import igual o inferior al 30% dels ingressos que entren a casa, concediran un 20% de l’anualitat.
 • Si s’acredita que la renda que es paga per l’habitatge es troba entre un 30% i un percentatge inferior al 40% dels ingressos que entren a casa, concediran un 30% de l’anualitat.
 • Si s’acredita que la renda que es paga per l’habitatge suposa una quantitat igual o superior al 40% dels ingressos que entren a casa, concediran un 40% d’una anualitat.

El màxim que es pot percebre són 2.400 € per habitatge.

Si el contracte s’ha formalitzat al 2021 i, per tant, no pagarem l’any complet, la subvenció també es pot sol·licitar.

En aquest cas, si en s la concedeixen, aquesta s’abonarà des del mes posterior a la data d’entrada en vigor del contracte fins al desembre del 2021, amb un import màxim de 200 €.

Requisits

Perquè es concedeixi es necessita fonamentalment i entre d’altres:

 • Ser resident a Catalunya.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer d’habitatge habitual.
 • Tenir uns ingressos iguals o superiors a 0,3 vegades el IRSC i que no sobrepassin 2,83 vegades el IRSC.
 • Que l’import de la renda de lloguer no superi els 800 € mensuals (900 € si es tracta de família nombrosa).
 • Estar al corrent del pagament de la renda, o justificar com a mínim tres rebuts pagats.
 • Que els ingressos es trobin dins dels limitis segons la ponderació realitzada segons la unitat de convivència.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compta amb un full de càlcul molt pràctic a l’hora de calcular si complim amb el límit màxim d’ingressos segons la nostra unitat d convivència.

Per justificar els ingressos es demanarà la declaració d’IRPF de tots els membres de la unitat de convivència:

 • La declaració d’IRPF serà la corresponent a l’últim exercici fiscal el termini de presentació del qual hagi finalitzat.
 • Per a la convocatòria de la Subvenció per al pagament del lloguer 2021, es demana la declaració IRPF 2019.
 • L’Administració, per calcular el límit d’ingressos, es fixarà en la base imposable que llanci la declaració d’IRPF. Si no s’ha realitzat declaració, els ingressos s’acreditaran amb el certificat d’imputacions de renda.

És important tenir en compte que la subvenció s’atorga per any de convocatòria i que no s’atorgarà subvenció a:

 • Persones sol·licitants o membres d’unitat de convivència que siguin propietaris o usufructuaris.
 • Persones amb arrendaments gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

A més, sapigueu que la subvenció és incompatible amb d’altres atorgades per als mateixos mesos i anys, i que es considera d’un guany patrimonial que s’ha de declarar sempre que, per si mateixa o conjuntament amb altres, superi la quantitat de 1000 €.

Podreu trobar tota la documentació que es requereix, els models de sol·licitud i les vies per sol·licitar-la en aquest enllaç, on també trobareu un full de càlcul per poder introduir dades i calcular si els vostres ingressos es troben dins dels limitis que us permetran accedir a l’ajuda.

Si voleu mes informació sobre ajuts al lloguer o teniu qualsevol altre dubte relacionat amb l’habitatge, demaneu cita amb l’Assessoria d’Habitatge compartit a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat!

 

Comparteix aquest contingut