Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Impuls municipal contra els desnonaments

27/03/2023 - 15:10

Habitatge. S’amplia el servei municipal de mediació en desnonaments amb 27 de professionals més.

El Servei d’Intervenció en Processos de Pèrdua de l’Habitatge i Ocupacions (SIPHO) amplia l’equip i passa de 16 a 43 professionals per reforçar la mediació i la intervenció i aconseguir que les famílies es puguin quedar a casa seva. Durant el 2022, la unitat ha aconseguit suspendre prop de nou de cada deu ordres de desnonament.

El servei municipal de mediació en desnonaments fa la mediació entre els jutjats, les propietats immobiliàries i les famílies afectades i està integrat a les oficines d’habitatge de la ciutat.

Una de les novetats del servei és la incorporació d’un equip jurídic propi per reforçar l’equip de professionals de la mediació i la prevenció amb més eines per poder atendre els recursos amb més garanties. Les famílies també disposaran d’un únic professional de referència en tot el procés, un aspecte molt ben valorat per les famílies ateses perquè els ajuda a reduir l’angoixa i la incertesa que suposa el procés de pèrdua de l’habitatge.

Amb l’ampliació del servei els professionals disposaran de més temps i recursos, podran tenir informació dels casos amb més antelació i preparar millor la resposta activant tots els recursos disponibles de la cartera de serveis d’habitatge, com els ajuts al pagament del lloguer o l’entrada a programes socials com la borsa de lloguer municipal. L’objectiu és, sempre que sigui possible, que les famílies es puguin quedar a l’habitatge de manera estable a través de l’acord amb les propietats.

El contracte del SIPHO arriba a 5.091.112 euros, un import que assumirà el consistori municipal, i té una durada de dos anys amb la possibilitat de prorrogar-los dos anys més.

Més de 1.800 famílies van ser ateses pel servei el 2022

L’any passat el servei municipal de mediació en desnonaments va atendre 1.881 famílies noves, que representen un total de 4.357 persones, una tercera part de les quals són menors d’edat. El 49% d’aquestes famílies es troben en un procés de desnonament impulsat per grans tenidors, és a dir, societats i entitats financeres o bé particulars amb més de deu o quinze pisos.

Pel que fa a la situació en l’habitatge, el 40% dels processos es deuen a l’impagament del lloguer, el 30% a l’ocupació sense títol habilitant, el 14% a la finalització del contracte de lloguer i el 4% a execucions hipotecàries.

Durant el 2022 es van aconseguir suspendre el 77% dels processos de desnonament abans del dia assenyalat i un 10% es van aturar a porta. En total, el 87% dels desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat amb l’acompanyament del SIPHO no arriben a produir-se.