Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

En marxa les exposicions sobre cohabitatge i construcció industrialitzada a Barcelona

17/01/2023 - 12:22

Habitatge. Des de mitjan desembre, els allotjaments APROP de Glòries ofereixen la possibilitat de descobrir la construcció industrialitzada, mentre que la seu de Coòpolis (C. Constitució, 19) acull ara la mostra sobre cohabitatge.

La ferma aposta de l’Ajuntament de Barcelona per models d’habitatge més flexibles, eficients i participatius s’ha vist traduïda, en part, amb les dues exposicions, actualment obertes al públic, que permeten descobrir dues maneres innovadores i revolucionàries de concebre l’habitatge. 

Recentment, es va enllestir el segon bloc d’allotjaments industrialitzats APROP de la ciutat, situat a Glòries, amb 42 pisos i capacitat per a 100 persones i que s’ha completat en un temps rècord de 26 setmanes. I, precisament, els baixos d’aquest edifici (C. Irena Sendler, 22) acullen, des del 16 de desembre, una exposició sobre construcció industrialitzada que es pot visitar cada divendres en horari de 9h a 14h i de 15h a 18h. L’accés a l’exposició és gratuït i no cal realitzar inscripció prèvia.

Fins ara, la mostra de construcció industrialitzada compartia espai a Glòries amb l’exposició sobre el cohabitatge, que s’ha traslladat d’escenari. Per a tots aquells interessats en conèixer els trets d’identitat d’aquest model alternatiu de conviure en comunitat, actualment l’exposició sobre cohabitatge es pot visitar a la seu de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona (Coòpolis), al C. Constitució, 19, de dilluns a divendres de 9h a 19h.  

La construcció industrialitzada, una aposta assentada 

L’escenari triat per acollir l’exposició sobre construcció industrialitzada ja permet constatar l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per processos de construcció més eficients, ràpids i respectuosos amb el medi ambient. Els Allotjaments de Proximitat Provisional (APROP), fets a partir de contenidors marítims reutilitzats, són una de les fórmules més esteses a la ciutat. Actualment, comptant els de Glòries (seu de l’exposició) són 64 els allotjaments APROP que presenta la ciutat, en la que és una efectiva solució per a persones que es troben en una situació d’emergència habitacional.

A més de constatar, amb xifres i exemples concrets, el pla de l’Ajuntament per estendre el parc públic de la ciutat mitjançant solucions industrialitzades, l’exposició també permet conèixer els nombrosos avantatges que comporta l’ús d’aquests processos de construcció: més segurs, en realitzar-se en tallers; més àgils en el temps, en estandarditzar-se el disseny i automatitzar-se la producció; més ecològics, en generar menys residus i emissions; i més col·laboratius, en incorporar als industrials des de l’inici del procés de disseny. 

L’exposició també inclou una maqueta que explica el procés constructiu d’un edifici aixecat a partir de mètodes industrialitzats, i que permet ressaltar els quatre objectius principals d’aquest model: la rapidesa d’execució, escurçant els terminis de construcció i entrega com a mínim en un 30%; la flexibilitat, en tant que admet diferents tipus de vida i convivència en el temps; la innovació i cooperació entre empreses locals, que generen, per exemple, l’aparició de nous sistemes estructurals com panells de fusta contralaminada i perfils d’alumini; i la sostenibilitat del procés constructiu, on només l’elecció de materials i sistemes més sostenibles redueix un 30% les emissions de CO2.

El cohabitatge, col·lectiu i comunitari

L’exposició de Coòpolis, per la seva part, mostrarà les bondats d’un dels models que més i millor han arrelat a la ciutat els darrers anys, i que compta amb nombrosos avantatges respecte als models d’habitatge més clàssics i habituals. L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, o cohabitatge, s’ha estès per la ciutat amb 19 projectes, o el que és el mateix, més de 400 habitatges creats amb aquest format.

 Com a un dels seus principis fonamentals, el cohabitatge promou la vida comunitària i el suport mutu, amb habitatges que ajuden a combatre la soledat i l’individualisme. Sovint també tenen un impacte positiu en els barris, ja que destinen els locals comercials a iniciatives del barri, o els pisos socials a persones més vulnerables. A més, el finançament ètic marca un procés d’autopromoció que permet reduir el preu final i en què l’economia que es genera es reinverteix en economia social i solidària. Això, sumat al suport de l’administració, fa que es permeti rebaixar al voltant d’un 50% l’aportació inicial que fan els veïns.

A més, la propietat col·lectiva dels seus edificis ajuda a lluitar contra l’especulació i impossibilita la generació de plusvàlues o el lucre individual. De fet, les persones sòcies poden fer ús indefinit del seu habitatge i dels espais comunitaris, i en cas de deixar la cooperativa, recuperen l’aportació de capital inicial.