Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Consell de l’Habitatge Social comença a construir l’estratègia d’habitatge pels pròxims anys

14/11/2023 - 16:47

Habitatge. Durant els mesos vinents s’enllestirà el PAM i el nou pla d’habitatge, el full de ruta que marcarà l’acció de govern en la matèria

En el marc de la sessió plenària, celebrada la tarda del dilluns 13 de novembre, del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB), aquest òrgan consultiu i de participació del Consorci de l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona va introduir informació sobre l’estratègia d’habitatge pels anys vinents, amb el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027 i el nou pla d’habitatge.  

El pla d’habitatge actual acaba el 2025 i, per tant, en el marc de la sessió plenària es va obrir la reflexió per al proper marc estratègic de la matèria, amb qüestions que han marcat i marcaran la situació actual de l’habitatge a la ciutat com són la pandèmia de la Covid-19, la crisi climàtica o les noves dinàmiques demogràfiques. I per traçar aquest pla, s’obrirà un espai de participació, un procés que es durà a terme els pròxims mesos. 

Així mateix, també es va posar sobre la taula la importància del PAM entès com el veritable pla de govern i full de ruta de l’Ajuntament pels anys vinents i, per tant, un compromís del consistori amb la ciutadania.  

Pel que fa al calendari, entre desembre de 2023 i gener de 2024 es farà l’exposició pública del PAM, entre gener i abril de l’any vinent es durà a terme el procés participatiu pel PAM i pel nou pla d’Habitatge, entre maig i juny hi haurà l’aprovació del PAM al plenari municipal. Aleshores, està previst que fins al juny es faci l’anàlisi i diagnosi del nou pla d’habitatge i entre juny i octubre se’n faci el pla d’acció. Finalment, la previsió és que el desembre de 2024 s’aprovi al plenari municipal el nou pla d’habitatge. 

Més HPO en promocions privades 

La sessió plenària també va servir per fer una reflexió sobre la situació de la mesura del 30% d’HPO per a noves construccions i grans rehabilitacions. En aquest sentit, el govern municipal ha encarregat a Carme Trilla, presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OHB) i experta de reconegut prestigi en la matèria, una proposta de reforma de la mesura actual per fer-la més efectiva i aconseguir més HPO en promocions privades.  

El CHSB, un espai de participació ciutadana 

Constituït el 26 de febrer de 2007 com a instrument de generació d’opinió i propostes entre els ciutadans, el Consell és un òrgan consultiu i de participació sobre la política d’habitatge a la ciutat en el marc del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, format per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 

Aproximadament, el formen un centenar de membres, en representació de la Generalitat i l’Ajuntament, dels grups polítics municipals, d’organismes i empreses públiques relacionades amb la planificació i construcció d’habitatges, dels consells sectorials de participació municipals, de les entitats socials sense afany de lucre, d’associacions i entitats de suport social per a l’accés a l’habitatge, dels ens cooperativistes, del moviment veïnal, dels sindicats, de fundacions socials, de les universitats, dels col·legis i associacions professionals, entre altres.