Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El grup de treball de producció industrial d’habitatge sostenible es reuneix per abordar els reptes de futur

30/11/2023 - 09:50

Habitatge. La reunió ha servit per fer un repàs dels passos que s'han donat fins avui, identificar els aspectes a millorar i debatre sobre el futur de la producció industrial d'habitatge sostenible a la ciutat.

 

El grup de treball de producció industrial d’habitatge sostenible del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB) s’ha reunit al Casal de Gent Gran Verneda Alta per analitzar i reflexionar sobre els encerts i els punts de millora de tot el que s’ha fet fins ara. Les persones assistents han donat la seva opinió, han compartit les seves inquietuds i han exposat les perspectives de futur respecte a la industrialització de l’habitatge públic a Barcelona.

En aquesta trobada s’ha realitzat una taula de debat que ha comptat amb la participació d’experts del sector de l’habitatge: Gerard Guerra (arquitecte de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona), Ignacio Paricio (arquitecte i catedràtic emèrit de l’ETSAB-UPC), Ferran Bermejo (director tècnic de l’ITEC), Magda Blázquez (arquitecta tècnica i directora tècnica de CompactHabit.), Miguel Morte (arquitecte i cap d’oficina tècnica de CompactHabit.) i Elena Cartes (arquitecta i product manager d’Hormipresa) així com diverses entitats, empreses i grups polític que formen part del grup de treball.

També s’ha fet una visita a les dues promocions industrialitzades que actualment estan en construcció per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). Estan situades al carrer de Binèfar, 22, i al carrer de Lola Iturbe Arizcuren, 13, les dues al barri de la Verneda i la Pau (districte de Sant Martí).

La primera promoció consta de 24 habitatges dotacionals i un local per a equipament, mentre que la segona són 40 habitatges dotacionals i un local per a equipament.

En els pròxims mesos es veurà el resultat final d’aquestes construccions, que aquest grup de treball ha seguit de prop.

El grup de treball de producció industrial d’habitatge sostenible de Barcelona
Aquest grup es va crear el 2017 per afrontar la lenta producció d’habitatge públic d’una manera oberta i comptant amb una pluralitat d’actors per buscar plegats escletxes que poden permetre millorar i accelerar la producció d’habitatge sostenible.

Entre altres objectius hi ha avaluar la demanda que no queda atesa i buscar solucions per donar-li resposta i posar en comú experiències i precedents vàlids usats en altres regions i ciutats europees.