Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El 28 de setembre s'obre la convocatòria de la nova Subvenció adreçada a joves per al pagament del lloguer

23/09/2022 - 12:26

Habitatge. Concedida per la Generalitat de Catalunya, la nova ajuda es podrà demanar fins al 7 d'octubre a les 15 hores.

Concedida per la Generalitat de Catalunya, la nova Subvenció per al pagament del lloguer adreçada a joves es podrà demanar a partir del 28 de setembre a les 9 hores fins al 7 d’octubre a les 15 hores.

Es tracta d’una ajuda directa adreçada a joves de 36 anys o menys que contribuirà al pagament de la seva renda de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, amb l’objectiu del seu manteniment.

El canal de presentació será preferentment per Internet a través del web de l’Agència d’Habitatge de Catalunya (per fer-ho necessitaràs habilitar un certificat digital o l’IdCAT Mòbil).

En cas de necessitat, es podrà fer presencialment a través de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, amb cita prèvia. Pots demanar-la trucant al telèfon gratuït 010 (de 7 a 23 h els 7 dies de la setmana). També, per a assessorament, es pot demanar cita amb el servei “Habitatge Et Truca”, trucant al 010 o bé accedint directament al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

En què consisteix la subvenció?

La subvenció consisteix en un pagament únic que subvencionarà el lloguer anual de l’any de la convocatòria. Amb una quantia total mínima de 240 € i màxima de 3.000 €, el seu import serà:

 • Del 20% del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és igual o superior al 30% de l’IUC (Ingrés de la Unitat de Convivència).
 • Del 30% del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és superior al 30% i inferior al 40% de l’IUC.
 • Del 40% del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és superior al 40% de l’IUC.

En cas que demanem la subvenció per al pagament del lloguer respecte d’un contracte signat entre l’1 de gener i la data en que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, l’ajut consistirà en una quantia mensual de com a mínim 20 € i com a màxim 250 €, a partir del mes següent al d’inici de contracte i fins al desembre del 2022.

Requisits

 • Tenir nacionalitat o residència legal a Catalunya.
 • Tenir com a màxim 36 anys, inclosos, en el moment de fer la sol·licitud.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer, cessió d’ús o habitació i estar empadronat/ada al mateix.
 • No pagar un lloguer superior a l’establert per la normativa:
  – A Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental), el llindar màxim del lloguer per poder accedir a la convocatòria és de 950 € en el cas de pisos i 450 € en el cas d’habitacions.
  – En cas de famílies nombroses i monoparentals, i per a Unitats de convivència amb algun membre amb grau de discapacitat reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim del lloguer de l’habitatge a la ciutat de Barcelona, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, serà de 1.100 € al mes.
 • Que els ingressos no sobrepassin els 23.664,16 € (2,97 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència – IRSC).
 • Estar al corrent de pagament en el moment de presentar la sol·licitud o justificar 6 rebuts mínim.
 • Pagar el lloguer per rebut, domiciliació en compte o ingrés en compte, Bizum o rebut de l’administrador.

Com es comptabilitzen els ingressos?

 • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els ingressos de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió.
 • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació, només es considerarà la renda de la persona arrendatària.
 • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals de cadascun dels joves.

Com justifico els ingressos?

 • Els ingressos s’han de justificar amb la darrera declaració de renda presentada (2021) o Certificat d’imputacions corresponent a l’exercici 2021, en cas de haver fet declaració de la renda.
 • Pots descarregar-te el certificat d’imputacions 2021 en aquest enllaç de l’Agència Tributària.

Quin sistema s’utilitzarà per resoldre totes les sol·licituds que arribin?

 • Les sol·licituds que arribin des de l’inici de la convocatòria fins al seu tancament, es concediran utilitzant el criteri de concurrència competitiva. És a dir, es valoraran tota les sol·licituds i es concediran per ordre de puntuació segons els barems establerts en les bases i fins que la partida pressupostària quedi exhaurida.

És compatible amb el Bo Lloguer Jove?

 • La subvenció per al pagament del lloguer, en general, és incompatible amb altres ajuts que tinguin per objecte la contribució al pagament de l’habitatge en el mateix any.
 • Serà compatible amb el Bo Lloguer Jove per a persones beneficiàries de prestacions no contributives de la Seguretat Social. En aquest cas, la suma de les subvencions no podrà excedir el preu de renda de l’habitatge.

Hi ha casos en què no es podrà demanar la subvenció?

Sí. La subvenció per al pagament del lloguer no es podrà demanar:

 • Si nosaltres o alguna de les persones empadronades a l’habitatge tenim un habitatge en propietat o un del qual en som usufructuaris, llevat que no en disponguem del seu ús i gaudi.
 • Si nosaltres o algunes de les persones empadronades a l’habitatge tenim vincles familiars de fins a segon grau amb la persona arrendadora. Això és extensible a qualsevol membre de la Unitat de convivència.
 • Si l’habitatge està gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o altres administracions públiques.
 • Si la base imposable de l’estalvi de la nostra declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o d’algun membre de la UC és superior a 500 €.

Si rebo la subvenció, he de fer la declaració de renda?

 • Sí. Si has rebut la subvenció per un import de 1.000 € o més, tindràs l’obligació de fer la declaració de l’exercici corresponent i declarar la quantitat concedida.

Recomanacions:

Per tal que estiguis preparat/ada quan arribi la convocatòria, des dels serveis infoJOVE de Barcelona et recomanem:

 • Que facis servir la via telemàtica per sol·licitar l’ajuda.
 • Per presentar la sol·licitud sense problemes, que tinguis habilitat un certificat digital o l’idCAT Mòbil.
 • Que digitalitzis en format .PDF els documents requerits. Alerta que no pesin massa!
 • Entre altres documents, has de tenir preparada una documentació bàsica:
  – Formulari de sol·licitud
  – Full de dades bancàries
  – Declaració responsable
  – DNI/NIF/NIE de tota Unitat de Convivència
  – Certificat de convivència
  – Contracte de lloguer o habitació
  – Rebuts de lloguers pagats fins a la data de presentació (*)
  – Declaració de renda o Certificat d’imputacions (2021)
  (*) La resta de rebuts, fins al desembre 2022, s’hauran de presentar a mesura que es vagin generant. Ho pots fer fins al 30 de juny de 2023.

Si aquesta informació et genera dubtes específics, contacta amb l’Assessoria d’Habitatge compartit, a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.