Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Barcelona es manté com a àrea de mercat d’habitatge tens

28/07/2021 - 12:29

Habitatge. A partir de setembre l’aprovació entrarà en vigor i permetrà regular els preus del lloguer a la ciutat d’acord amb la llei catalana.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment renovar la declaració de Barcelona com a àrea amb un mercat d’habitatge tens. Així es va fixar en el passat Plenari del Consell Municipal, amb el vot a favor dels grups del Govern (BComú i PSC), ERC i Junts. Es tracta d’una declaració necessària perquè la Llei 11/2020 de regulació dels lloguers que va aprovar el Parlament de Catalunya es mantingui vigent a la ciutat.

La norma fixa que, un any després d’entrar en vigor, els municipis han de sol·licitar, de nou, si volen continuar com a àrea de mercat d’habitatge tens per seguir aplicant les mateixes mesures. En aquest sentit, Barcelona compleix dos requisits que preveu la llei per poder fer aquesta declaració: la càrrega sobre el pressupost familiar per pagar el lloguer és superior al 30% dels ingressos i l’augment de preus supera l’IPC.

Així, a partir del mes de setembre el preu de referència a l’hora de signar un nou contracte de lloguer serà el més baix entre el preu del contracte anterior o bé el 95% del que marqui l’índex de preus de referència de la Generalitat de Catalunya. A més, i a diferència de l’any passat, hi haurà una minoració del 5% del preu de referència segons l’índex de preus de la Generalitat i també es podran beneficiar d’aquesta regulació dels contractes de lloguer els habitatges amb una superfície útil superior als 150m2.

L’entrada en vigor d’aquesta declaració es produirà l’endemà de la publicació al DOGC, i el termini per a presentar al·legacions serà de 15 dies a comptar després de la publicació de l’anunci al BOPB, al DOGC i als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, fins al 12 d’agost de 2021.

 

Regulació garantida durant cinc anys

La renovació és una mesura de gran importància per a Barcelona, una de les ciutats de l’Estat on més població hi viu de lloguer, concretament per sobre del 30%, i on els preus han pujat un 31% entre 2015 i 2020. Per això, l’Ajuntament de Barcelona segueix treballant per evitar les pujades abusives en els últims anys i facilitar un habitatge digne i assequible per a tothom.

En aquest sentit, l’aposta del consistori, les dades econòmiques de caiguda de la renda familiar disponible i el creixement de l’atur a causa de la crisi ocasionada per la Covid-19 han motivat que aquesta declaració sigui vigent per cinc anys, el termini màxim que preveu la llei.