Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Comencen les obres d’illa Glòries, la promoció d’habitatge públic més gran de la ciutat

24/02/2022 - 14:32

Habitatge. La promoció consta de quatre blocs amb 238 habitatges i suposarà una inversió municipal de 44 milions d’euros.

En marxa les obres dels quatre edificis de la promoció d’habitatge públic d’illa Glòries, la més gran promoguda per un ajuntament a l’Estat. En total es construiran 238 pisos, que s’adjudicaran en règim de lloguer i dret de superfície, on podran viure més de 800 persones. La inversió municipal per a aquest projecte és de 44 milions d’euros i la previsió és que els treballs durin 30 mesos.

La promoció se situa a l’illa delimitada per la gran via de les Corts Catalanes, la mateixa plaça de les Glòries i el carrer dels Encants Vells. Estarà formada per dos edificis de sis i set plantes, que miraran a l’Eixample, i uns altres dos, de nou i onze plantes, que miraran a les Glòries.

Els blocs s’uniran a les tres primeres plantes deixant un espai lliure a la planta baixa, que prolongarà un recorregut de vianants des de la Diagonal fins a Encants. A més, disposaran de dos patis interiors, per a ús veïnal, que es podran habilitar com a espais d’estada, jocs infantils o estacionaments de bicicletes, entre d’altres usos. A les cobertes també s’hi inclouran zones de gaudi, a banda d’equipaments tècnics.

En aquest projecte també destaca l’estratègia per reduir tant l’impacte ambiental, amb l’ús de fusta en l’estructura d’un dels blocs, com la demanda d’energia de calefacció i refrigeració, per mitjà de mesures passives. A més, els edificis disposaran de cobertes verdes, mecanismes de reaprofitament d’aigües grises i plaques fotovoltaiques per a la generació d’energia renovable.

En total es construiran 238 habitatges, dels quals 125 s’adjudicaran en règim de lloguer i 113 en règim de dret de superfície, dues fórmules que garanteixen que el sòl mai no deixi de ser públic. Els pisos seran de tres, dues i una habitació i n’hi haurà onze que estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Tots els habitatges es construiran tenint en compte la perspectiva de gènere, i desapareixerà qualsevol jerarquia entre les estances per adaptar-les a nous models familiars i de convivència. Cuines, banys o safareigs tindran les mateixes condicions de llum natural i ventilació que els espais considerats principals, com les sales d’estar o els dormitoris.

Les Glòries, pol d’habitatge públic

L’àmbit de les Glòries, una zona en transformació que inclourà un gran parc verd i infraestructures com el tramvia i els túnels viaris, concentra un dels pols d’habitatge públic més importants de la ciutat. En total, entre les promocions acabades i en marxa, a les Glòries hi haurà 470 habitatges públics.

A més de l’illa Glòries, s’han lliurat les claus de 105 habitatges amb serveis per a gent gran al carrer de la Ciutat de Granada, i aquest estiu està previst que acabin les obres de l’edifici d’allotjaments de proximitat provisionals, APROP, amb 42 allotjaments de lloguer social. D’altra banda, pròximament s’assignarà el solar del carrer de Bolívia a una fundació o cooperativa d’habitatge per construir i gestionar un bloc de 85 pisos de lloguer social i assequible.