Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Barcelona estrena una exposició sobre cohabitatge i construcció industrialitzada

12/12/2022 - 09:36

Habitatge. A partir del 16 de desembre, els allotjaments APROP de Glòries permetran conèixer de primera mà dos models d’habitatge alternatius i en plena fase de desenvolupament a Barcelona, amb informació, imatges i maquetes.

Les xifres demostren que la ciutat de Barcelona ha fet una aposta decidida, els darrers anys, per models d’habitatge més flexibles, eficients, democràtics i participatius, en paral·lel als models de construcció més tradicionals. I en aquest sentit, tant el cohabitatge com la construcció industrialitzada són dos models innovadors que reuneixen aquestes característiques i que ara, a partir del 16 de desembre, es poden conèixer en profunditat.

L’exposició es podrà trobar als baixos dels allotjaments APROP, situats al Carrer Irena Sendler, 22, a les Glòries, i es podran visitar cada divendres, a partir del dia 16, en horari de 9h a 14h i de 15h a 18h. L’accés a l’exposició és gratuït i no caldrà realitzar inscripció prèvia.

El cohabitatge, un model de vida comunitària

Un dels dos models d’habitatge exposats és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, o cohabitatge, que actualment ja compte amb 19 projectes en marxa a Barcelona, des que es fes realitat el primer, a La Borda, a finals del 2018. Projectes que ja suposen més de 400 habitatges, i la major part dels quals es construeixen sobre sòl municipal. 

A diferència dels habitatges convencionals, aquesta modalitat fomenta la vida comunitària i el suport mutu, amb habitatges que ajuden a combatre la soledat i l’individualisme. Sovint també tenen un impacte positiu en els barris, ja que destinen els locals comercials a iniciatives del barri, o els pisos socials a persones més vulnerables. A més, el finançament ètic marca un procés d’autopromoció que permet reduir el preu final i en què l’economia que es genera es reinverteix en economia social i solidària. Això, sumat al suport de l’administració, fa que es permeti rebaixar al voltant d’un 50% l’aportació inicial que fan els veïns.

Un concepte d’habitatge igualitari on la propietat és col·lectiva, fet que evita l’especulació i impossibilita la generació de plusvàlues o el lucre individual. De fet, les persones sòcies poden fer ús indefinit del seu habitatge i dels espais comunitaris, i en cas de deixar la cooperativa, recuperen l’aportació de capital inicial. 

Malgrat que a Catalunya és de recent implementació, hi ha països on aquesta pràctica té un ampli recorregut, com és el cas de Dinamarca i l’Uruguai, i més recentment de Suïssa i Alemanya.

Solucions industrialitzades per a l’emergència habitacional

Entre altres, l’exposició permet constatar l’aposta actual de l’Ajuntament de Barcelona per fer créixer el parc d’habitatge públic de la ciutat mitjançant solucions industrialitzades, que comporten un procés constructiu més eficient.

Una aposta que es tradueix, per exemple, en els 54 Allotjaments de Proximitat Provisional (APROP), fets a partir de contenidors marítims reutilitzats, i que acullen a persones en situació d’emergència habitacional. Però també s’aplica en les noves promocions d’habitatge públic permanent on, com a novetat, l’equip redactor (arquitecte) i l’empresa constructora treballen junts la proposta des de la fase inicial de redacció.

Així mateix, la part central de l’exposició està centrada a visualitzar els principals avantatges que ofereix aquest tipus de construcció respecte a d’una més convencional. La industrialitzada és més segura, en realitzar-se en tallers; més àgil en el temps, en estandarditzar-se el disseny i automatitzar-se la producció; més ecològica, en generar menys residus i emissions; i més col·laborativa, en incorporar als industrials des de l’inici del procés de disseny.

Conjuntament amb els avantatges, el visitant també podrà contemplar una maqueta que explica el procés constructiu d’un edifici aixecat a partir de mètodes industrialitzats, i que permet ressaltar els quatre objectius principals d’aquest model: la rapidesa d’execució, escurçant els terminis de construcció i entrega com a mínim en un 30%; la flexibilitat, en tant que admet diferents tipus de vida i convivència en el temps; la innovació i cooperació entre empreses locals, que generen, per exemple, l’aparició de nous sistemes estructurals com panells de fusta contralaminada i perfils d’alumini; i la sostenibilitat del procés constructiu, on només l’elecció de materials i sistemes més sostenibles redueix un 30% les emissions de CO2.

Un procés de construcció amb enorme futur, però, no exempt de millores i canvis, com demostra la part final de l’exposició, que posa èmfasi en la necessitat d’una relació més directa entre el projectista i els industrials per potenciar la cerca de solucions més innovadores.