Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Troba en aquesta pàgina els serveis i ajuts que l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i mitjançant el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, proposa i gestiona en relació amb les dificultats de pagament actuals del lloguer i de la hipoteca. A més, podràs trobar-hi també serveis de mediació i d'assessorament especialitzats.

 

Ajuts al pagament del lloguer

Un noi llegeix un llibre assegut a la taula del menjador

No pots pagar el lloguer?

Si tens un lloguer inferior a 800 euros i has incorregut en impagament o pots acreditar dificultats econòmiques.

Un home realitza una consulta en una oficina de l'Habitatge.

Necessites ajuda per pagar el lloguer?

Si tens un lloguer inferior a 600 euros i, tot i que els ingressos siguin suficients per pagar el lloguer, són baixos.

Un home consulta les factures

Deus mensualitats del lloguer?

Si tens un lloguer inferior a 750 euros i tens deutes de rendes de lloguer derivats de circumstàncies sobrevingudes

Una dona tanca la porta de casa seva

Has perdut l'habitatge recentment?

Si tens un lloguer actual inferior a 750 euros o l’estàs buscant i fa menys de 24 mesos que has perdut l'habitatge.

Ajuts a la hipoteca, mediació i assessorament

Un home mira el correu de la seva bústia

Tens problemes per pagar la hipoteca?

Tens deutes pendents? L’Ajuntament de Barcelona et permet un ajut econòmic per evitar la pèrdua de l'habitatge.

Interior d'una oficina municipal d'habitatge.

Mediació en lloguer

Vols que t’ajudem a parlar amb la propietat sobre el teu contracte? Vols ajuda per negociar els deutes pendents amb més garanties?

Un ciutadà fa una consulta en una oficina municipal

Assessorament sobre el deute hipotecari

Vols que t’ajudem a parlar amb el banc sobre els deutes de la hipoteca? Vols que t’ajudem a mantenir l'habitatge?

La Mesa d'Emergència i el Servei d'Atenció a la Pobresa Energètica

Tens dificultats per fer front a la factura de la llum, l’aigua o el gas?

Els punts d’assessorament energètic ofereixen acompanyament per evitar talls per impagament i assessoren com reduir la despesa energètica.