Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Si visc en un habitatge de propietat i tinc una hipoteca

1. Què es la moratòria de quotes hipotecària?

La moratòria és una eina que permet ajornar el pagament de les quotes hipotecàries durant l'estat d'alarma decretat. La suspensió del pagament de les quotes mensuals de la hipoteca s’ha aprovat durant el termini de tres mesos, ampliables pel Consell de Ministres.

2. Qui pot sol·licitar la moratòria de quotes hipotecàries?

 • El potencial beneficiari és el/la deutor/ hipotecari/a que es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica establerts en els Real decret llei 8/2020 i 11/2020 sempre i quan els contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària s'hagin concertat per l’adquisició de
  • L'habitatge habitual.
  • Immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupen els empresaris i professionals.
  • Habitatges diferents a l'habitual en situació de lloguer i per a les que el deutor hipotecari persona física, propietari i arrendador d'aquests habitatges, hagi deixat de percebre la renda arrendatícia des de l'entrada en vigor de l'Estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463 / 2020, el 14 de març, o deixi de percebre-la fins a un mes després de la finalització de la mateixa.
 • Aquestes mateixes mesures també s'apliquen als fiadors i avaladors del deutor principal respecte del seu habitatge habitual i en les mateixes condicions que les establertes pel deutor hipotecari.

3. Poden rebutjar la meva sol·licitud de moratòria de quotes hipotecàries?

No. És obligatòria. La sol·licitud ha de ser acceptada i tramitada i només podran rebutjar la concessió de la moratòria si no es compleixen els requisits establerts.

4. Sobre quantes quotes puc demanar la moratòria?

La suspensió del pagament de les quotes mensuals de la hipoteca s’ha aprovat durant el termini de tres mesos, ampliables pel Consell de Ministres.

5. Com s'han de tornar les quantitats que s'ajornin amb la moratòria?

S'hauran de tornar prorratejades durant la resta de la vida del préstec un cop finalitzi l'estat d'alarma. S'haurà de pactar en document notarial un cop finalitzat l’estat d’alarma.

6. En quines condicions s’han de tornar les quantitats de les quotes suspeses?

La moratòria implica:

 • La no acumulació d’interessos en el període de suspensió.
 • El no cobrament d’interessos moratoris.
 • La no aplicació de la clàusula de venciment anticipat. Les quotes ajornades no es consideren vençudes.

7. Quins requisits s’han de complir per poder sol·licitar la moratòria de les quotes hipotecàries?

El sol·licitant s’ha de trobar en situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, quan es compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que el potencial beneficiari perdi la feina o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de la seva facturació, d’almenys un 40%. A l’efecte d'aquest article tenen la consideració d’empresaris i professionals les persones físiques que compleixin les condicions que preveu l’article 5 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
 • Que els ingressos totals de la unitat familiar no superin, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • 3 IPREM (l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) mensual. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec (en cas d’unitats familiars monoparentals s’incrementarà en 0,15 vegades l’IPREM per fill), i en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • 4 IPREM si un o més membres de la unitat familiar té declarada una discapacitat superior al 33%, es troba en situació dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per l’activitat laboral. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM, per cada fill a càrrec (en cas d’unitats familiars monoparentals s’incrementarà en 0,15 vegades l’IPREM per fill).
  • 5 IPREM si el deutor hipotecari pateix paràlisis cerebral, malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%; o és persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%; o pateix una malaltia greu que l’incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral.

 Referència: 1 IPREM mensual

 537,84 €

 3 IPREM mensual

 1.613,52 €

 4 IPREM mensual

 2.151,36 €

 5 IPREM mensual

 2.689,2 €

 

 • Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge habitual de la unitat familiar (electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil, comunitat de propietaris) sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets familiars.
 • Que, com a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge. S’entén que s'ha produït una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l’esforç que representi el total de la càrrega hipotecària, entesa com la suma de les quotes hipotecàries dels béns immobles a què es refereix l'article 19 del RDL 11/2020 sobre la renda familiar, s'hagi multiplicat per, almenys, 1,3.

 

8. Què s’entén per unitat familiar?

La composada per la persona deutora, el seu cònjuge no separat legalment o la seva parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acollida familiar.

9. Com s’ha de sol·licitar la moratòria de les quotes hipotecàries?

S’ha de presentar la sol·licitud de manera telemàtica o bé presencialment davant l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o crèdit hipotecari. Existeix un formulari específic als seus web que s’ha de remetre acompanyat de la documentació específica.

10. On s’ha de sol·licitar la moratòria de les quotes hipotecàries?

A l’entitat financera on va signar el préstec o crèdit hipotecari. 

11. Quina documentació s’ha de presentar per a sol·licitar la moratòria de quotes hipotecàries?

 • Justificant de pèrdua d’ingressos:
  • Certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual.
  • Si és empresari o professional i cessa l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’AEAT o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
 • Justificant de persones que viuen a l’habitatge:
  • Llibre família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat col·lectiu d’empadronament històric (6 mesos antiguitat) (tràmit 010).
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a realitzar activitat laboral, en el seu cas.
 • Justificant titularitat dels bens: 
  • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
   Per sol·licitar la nota simple per acreditar la situació de vulnerabilitat social i econòmica sobrevinguda es pot fer per correu electrònic al Registre de la Propietat on es trobi inscrita el seu habitatge o, en el seu cas, a qualsevol dels Registre de la ciutat on tingui la seva residència habitual, incorporant necessàriament la fotocòpia del DNI de la persona sobre la que calgui expedir-se la informació o, si és el cas, de tots els membres de la unitat familiar. 
  • Escriptures de compravenda de l’habitatge habitual, de l’habitatge llogat o de l’immoble afecte a l’activitat econòmica.
  • Escriptures de concessió del préstec o crèdit hipotecari.
 • Si se sol·licita la moratòria hipotecària per un habitatge que es troba en lloguer (supòsit art 19 lletra c):  
  • Contracte de lloguer.
 • Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.

12. Què passa si no puc aconseguir un document dels que demanen per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda?

Si la persona sol·licitant no pot aportar algun dels documents podrà substituir-ho mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius relacionats amb les conseqüències de la crisi de la Covid-19, que li impedeixen aquesta aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà d'un mes per l'aportació dels documents que no hagués facilitat.

13. Com es formalitza la moratòria de quotes hipotecàries?

Es formalitzarà en escriptura pública: despeses notarials i registrals a càrrec de l'entitat financera. No tributa l’Impost d'Actes Jurídics Documentats (IAJD). Durant la vigència de l’estat d’alarma no es podran formalitzar les escriptures (per la manca de llibertat deambulatòria).

14. Fins quan es pot fer la sol·licitud de moratòria de quotes hipotecàries?

TERMINI SOL·LICITUD: Fins al 9 de maig de 2021.

15. Quan comença a comptar la moratòria de quotes hipotecàries?

TERMINI CONCESSIÓ: Tindrà efectes des del moment en que es presenti la sol·licitud acompanyada de la documentació que acrediti la vulnerabilitat del deutor.

16. Té algun cost la formalització de la sol·licitud de la moratòria de quotes hipotecàries?

Sí. Les despeses són a càrrec del creditor, en aquest cas l’entitat financera. Està exempt de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD).