Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

AJUTS INCLOSOS EN EL REIAL DECRET LLEI 11/2020​

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Persones amb un contracte de lloguer d’habitatge habitual

Administració que atorga els ajuts: Govern d'Espanya

 

AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Estat: NO ACTIU des del 04/06/2020

Destinataris: Persones amb un contracte de lloguer d’habitatge habitual

Administració que atorga els ajuts: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Agència de l'Habitatge de Catalunya

Fitxa dels ajuts en règim de lloguer

Els últims mesos les institucions han aprovat mesures urgents per fer front a l’impacte econòmic i social produït per la Covid-19 en matèria d’habitatge. Des del Govern de l’Estat s’han aprovat dos decrets, el Reial Decret Llei 8/2020, en vigor des del 18 de març, i del Reial Decret Llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, que preveuen mesures per les persones que viuen en habitatges de lloguer. La Generalitat de Catalunya també va fer pública el passat 18 de maig una línia d'ajuts per les persones que viuen de lloguer i han vist afectats els seus ingressos per la Covid-19.

En aquests desplegables trobaràs els diferents ajuts disponibles per a aquelles persones que viuen en règim de lloguer.

Si tens qualsevol dubte pots trucar al 010. Per qualsevol tràmit et pots adreçar per correu electrònic a l’oficina d’habitatge del teu districte. També pots trobar més informació a l’apartat de preguntes freqüents. Pots descarregar-te la guia de preguntes freqüents en diversos idiomes al següent enllaç.

Real Decret Llei 11/2020

Des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, s’han adoptat un conjunt de mesures urgents addicionals en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’impacte de la Covid-19. Una part d’aquestes accions estan destinades a aquelles persones que viuen en règim de lloguer i que es troben en una d’aquestes tres situacions:

 • Persones amb dificultat o impossibilitat per pagar el lloguer.
 • Persones amb finalització imminent del seu contracte de lloguer.
 • Persones que es trobin en un procediment judicial.

Tens dificultats per pagar el lloguer?

Si ets titular d’un contracte d’arrendament d’habitatge habitual i tens problemes per pagar el lloguer com a conseqüència de l’impacte de la Covid-19 pots sol·licitar aquest ajut.

En el cas que el propietari del teu pis sigui una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran tenidor, és a dir, aquell que tingui més de 10 immobles urbans o bé una superfície construïda de més de 1.500 m2, podràs sol·licitar dues ajudes. El propietari estarà obligat a acceptar-ne, com a mínim una:​

 • Reducció d’un 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma. Si el termini fos insuficient la mesura es pot ampliar en els mesos següents, fins a un màxim de 4 mesos.
 • Moratòria en el pagament de la renta del lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma. Si fos necessari, aquest ajornament es podria prorrogar durant els mesos següents, un a un, fins a un màxim de 4 mesos. La moratòria, que s’aplicaria de manera automàtica, seria aplicable a partir de la següent mensualitat i el pagament de les mensualitats compreses dins l’ajornament es faria de forma fraccionada durant, almenys, els següents tres anys. La persona arrendatària no tindria cap tipus de penalització i les quantitats ajornades serien retornades sense interessos.

El termini per a sol·licitar-ho és fins al 9 d'agost de 2021. Una vegada l'arrendatari/arrendatària (llogater/llogatera) ha fet la sol·licitud, el propietari haurà de comunicar, en un termini màxim de 7 dies laborals, l'opció escollida, a no ser que s'hagin acordat mesures alternatives de forma voluntària.

En el cas que el teu pis sigui d’un petit propietari podràs sol·licitar l'ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer. La sol·licitud es pot realitzar fins al 30 de setembre de 2020. Una vegada l’arrendatari/arrendatària (llogater/llogatera) ha fet la sol·licitud, el propietari haurà de comunicar, en un termini màxim de 7 dies laborals, les condicions de l’ajornament o del fraccionament del deute o, si s’escau, les mesures alternatives que es plantegen.

​L’arrendador/arrendadora no està obligat a acceptar la sol·licitud d’ajornament temporal. En cas que la persona propietària no accepti cap acord d’ajornament tindràs l’opció d’acollir-te al programa d'ajudes transitòries de finançament:

 • Els ajuts transitoris de finançament són un conjunt de préstecs financers avalats per l’Estat i que faciliten les entitats bancàries per fer front al pagament de la renda del lloguer de l’habitatge habitual. L’import màxim que es pot sol·licitar és l’equivalent a 6 mensualitats de la renda de lloguer, que caldrà retornar, sense cap tipus d’interès, en un màxim de 6 anys, prorrogable a 4 anys més de manera excepcional.
   
  • En el cas que no puguis fer front al retorn dels ajuts transitoris de finançament podràs accedir al Nou Programa d’ajuts al lloguer, a través del qual es podrà rebre una quantia aproximada màxima de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda, o, si escau, de fins al 100% de principal i interessos del préstec formalitzat pel pagament de la renda de l'habitatge habitual.

El teu contracte de lloguer està a punt d’acabar?

La persona que sigui titular d'un contracte de lloguer destinat a l'habitatge habitual que tingui data de finalització entre el 2 d'abril de 2020 i el 9 d'agost de 2021, podrà sol·licitar una pròrroga extraordinària del contracte de lloguer per un període màxim de 6 mesos. Aquesta pròrroga haurà de ser acceptada obligatòriament per la propietat, tret que entre les parts arribin a qualsevol altre tipus d'acord. Aquí pots trobar un model de document per a sol·licitar-ho.

Aquesta possibilitat per la persona llogatera obliga al propietari tant si és persona jurídica com si és persona física.

Si el contracte de lloguer de la persona titular finalitzava abans del dia 2 d'abril de 2020, també es pot sol·licitar la pròrroga del contracte, però en aquest cas, tractant-se d'una data prèvia a la declaració d'estat d'alarma, la propietat NO té l'obligació d'acceptar-la.

Et trobes en un procés judicial de desnonament?

Si ets una unitat familiar amb contracte de lloguer d’habitatge habitual, estàs en situació de vulnerabilitat social i econòmica i et trobes en un procediment judicial de desnonament podràs sol·licitar al jutjat la suspensió extraordinària de l’acte de llançament. El jutjat posarà en coneixement dels Serveis Socials aquesta petició i s’iniciarà la suspensió extraordinària de l’acte de llançament. En aquells casos que es troben en tramitació, però que no s’ha assenyalat el llançament o no s’ha celebrat la vista judicial, se suspendrà el procediment fins que els Serveis Socials adoptin les mesures que considerin oportunes. Aquesta suspensió acaba el 31 d'octubre de 2021.

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha fet pública una línia d'ajuts destinats a totes aquelles unitats familiars que han vist reduïts els seus ingressos a causa de la Covid-19, ja sigui perquè alguns dels seus membres s'hagi quedat a l'atur, li hagin fet un ERTO, hagi vist la seva jornada de treball reduïda per motiu de cures o hagi perdut els seus ingressos per altres circumstàncies similars i paguin fins a 900€ de lloguer.

Des del 4 de juny s’ha decidit suspendre, de forma cautelar, la presentació de noves sol·licituds fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar que la disponibilitat de crèdit sigui la suficient i que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.Consulta la resolució de la suspensió.

 

Destinataris

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya i s'hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 per una d'aquestes circumstàncies:

 • Haver passat a estar en situació d’atur,
 • Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
 • Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari,
 • Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Requisits

Per poder acollir-se a aquest ajut els ingressos de la unitat familiar han de complir els següents requisits:

 • El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no poden ser superiors a 1.613,52 euros mensuals.
 • Aquest màxim, però, s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
 • Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) han de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

 

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

La persona sol·licitant no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions.

Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros.

Incompatibilitats

No podran sol·licitar aquests ajuts:

 • La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores o sigui sòcia o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a persones arrendadores.
 • La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que sigui propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat familiar. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge, i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
 • La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entén com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual.
 • La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Terminis de sol·licitud i resolució

NO ACTIU des del 4 de juny. S’ha decidit suspendre, de forma cautelar, la presentació de noves sol·licituds fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar que la disponibilitat de crèdit sigui la suficient i que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.Consulta la resolució de la suspensió.

Es podran demanar des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 30 de setembre de 2020.

Les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcte, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de la data de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu

Procés de sol·licitud

Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació establerta anteriorment.

Les sol·licituds es poden presentar a:

 • Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.
 • Les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència del'Habitatge de Catalunya.
 • La seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre, que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a l'Oficina Virtual de Tràmits

Documentació

Pel que fa a la documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar:

 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.
 • En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjugede la persona titular contractual o es trobi en situació de separació, divorci, nul·litat de matrimoni, així com en cas de mort de la persona llogatera, ha d'aportar ladocumentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui persubrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
 • Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol·licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.
 • En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.
 • En el cas d’estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut.

Pel que la documentació relativa als ingressos:

 • Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral:
 • L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.
 • En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.
 • En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures en les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.
 • En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.

Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant tots els mesos sol·licitats.

Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual (9.681,12 €).

En relació amb la documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge:

 • Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.

Quant a la documentació relativa al pagament dels ajuts:

 • Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut -a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

En el marc dels ajuts per a cancel·lar totalment o parcial els microcrèdits, la documentació específica següent:

 • Escriptura del préstec subscrit amb l’entitat bancària.
 • Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona titular del microcrèdit, la data de constitució del préstec i el detall de l’import concedit.

Més informació

Podeu accedir a la informació completa i a tots els documents necessaris per demanar l'ajut al següent enllaç.