Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Estat: NO ACTIU des del 9/05/2021

Destinataris: Persones amb préstecs o crèdits hipotecaris i no hipotecaris que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.

Administració que atorga els ajuts: Govern d’Espanya

Fitxa dels ajuts per a les persones amb crèdit o préstec hipotecari i no hipotecari

Per tal de fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, i el Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març, recullen un conjunt de mesures de protecció per a les unitats familiars que es trobin en situació de vulnerabilitat social o econòmica.

 • Les persones que no puguin assumir el pagament de les seves quotes hipotecàries poden sol·licitar a l’entitat financera amb la que van signar el préstec o crèdit una moratòria per ajornar el pagament de les seves quotes. Les quantitats que s’ajornin es retornaran un cop acabi l’estat d’alarma i de forma prorratejada, sense interessos addicionals, durant la resta de vida del préstec.
 • En el cas dels crèdits o préstecs no hipotecaris la moratòria permet la suspensió temporal del pagament de les quotes (capital i interessos) de tot préstec o crèdit vigent a la data d’entrada en vigor del Reial Decret Llei 11/2020. Com conseqüència, la data de venciment del contracte quedarà ampliada pel temps que hagi durat la suspensió, sense cap interès nou ni modificació de les resta de les condicions.

 

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables trobaràs la informació necessària per iniciar el tràmit de sol·licitud de la moratòria del pagament de les teves quotes.

Si tens qualsevol dubte et pots trucar al 010. Per qualsevol tràmit et pots adreçar per correu electrònic a l’oficina d’habitatge del teu districte. També pots trobar més informació a l’apartat de preguntes freqüents. Pots descarregar-te la guia de preguntes freqüents en diversos idiomes al següent enllaç.

Destinataris

En el cas dels crèdits o préstecs hipotecaris, aquest ajut està destinat a aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i tinguin dificultats per pagar les seves quotes hipotecàries, sempre que els contractes de préstec o hipoteca corresponguin a l’adquisició de:

 • Habitatge habitual.
 • Immobles afectats a l’activitat econòmica que desenvolupen els empresaris i professionals
 • Habitatges diferents a l’habitual que el propietari té en situació de lloguer i pels que hagi deixat de percebre la renda des de l’entrada en vigor de l’Estat d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o deixi de percebre-la fins a un mes després de la finalització d’aquest.

Aquestes mateixes mesures també s’apliquen als fiadors i avaladors del sol·licitant respecte del seu habitatge habitual i en les mateixes condicions.

 

En el cas dels crèdits o préstecs no hipotecaris, l’ajuda està destinada únicament a persones físiques titulars que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Aquestes mateixes mesures també s’apliquen als fiadors i avaladors del deutor principal si també es troben en situació de vulnerabilitat. Els fiadors i avaladors poden exigir al creditor que primer s’esgoti el patrimoni del deutor principal abans de reclamar-los el deute garantit.

Requisits

Les persones destinatàries han de complir tots i cadascun dels requisits següents:

 • Haver perdut la feina, o en cas d’empresaris, autònoms o professionals, haver patit una pèrdua substancial dels ingressos o una caiguda substancial de la facturació, d’almenys un 40%.
 • Que els ingressos totals de la unitat familiar, de la qual forma part la persona sol·licitant, en el mes anterior de presentar la sol·licitud de moratòria no superin:
  • 3 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) mensual:
   • Per cada fill a càrrec, aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM, o en cas d’unitats familiars monoparentals s’incrementarà en 0,15 vegades l’IPREM per fill.
   • Per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar, el valor s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM.
  • 4 vegades l’IPREM si un o més membres de la unitat familiar té declarada una discapacitat superior del 33%, es troba en situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per l’activitat laboral.
   • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec, o en el cas de les unitats familiars monoparentals, en 0,15 vegades l’IPREM per fill.
  • 5 vegades l’IPREM, si el sol·licitant pateix paràlisis cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %; o és persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %; o pateix una malaltia greu que l’incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral. (més informació a la taula).
    

 Referència: 1 IPREM mensual

 537,84 €

 3 IPREM mensual

 1.613,52 €

 4 IPREM mensual

 2.151,36 €

 5 IPREM mensual

 2.689,2 €

 

 • Que el total del préstec hipotecari o no hipotecari, les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge habitual de la unitat familiar sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets familiars. Entenem per despeses i subministraments bàsics l’electricitat, el gas, el gasoil per a calefacció, l’aigua corrent, els serveis de telecomunicació fixa i mòbil i la comunitat de propietaris.
 • Que, com a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge.
  • En el cas dels crèdits o préstecs hipotecaris, que la suma de les quotes hipotecàries dels béns immobles s'hagi multiplicat per, almenys 1,3.
  • En el cas dels crèdits o préstecs no hipotecaris, que la càrrega del préstec sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per, almenys 1,3.

Si la persona física amb un crèdit o préstec no hipotecari també és beneficiària de la moratòria hipotecària, no es tindrà en compte la seva aplicació per calcular les despeses que es contemplen en els punts c) i d).

Si la persona física amb un crèdit o préstec no hipotecari ha d’assumir un altre pagament periòdic (lloguer d’habitatge i/o altres tipus de finançaments enfront d’una entitat financera), el càlcul dels punts c) i d) es realitzarà igual que per un préstec hipotecari, però substituint l’import de la quota hipotecària per la suma del total dels pagaments periòdics, incloent la renda per lloguer encara que sigui objecte de moratòria.

Documentació

La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica o bé presencialment a l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o crèdit hipotecari o no hipotecari. A la pàgina web de cada entitat hi consta un formulari específic que s’ha d’enviar juntament amb la documentació següent:

 • Justificant de pèrdua d’ingressos:
  • Certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual.
  • En el cas de ser empresari o professional i cessar l’activitat, cal presentar el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
 • Justificant persones que viuen a l’habitatge:
  • Llibre família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat col·lectiu d’empadronament històric (6 mesos antiguitat) (podeu fer aquest tràmit trucant al 010).
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a realitzar activitat laboral, en el cas que sigui necessari.
 • Justificant titularitat dels béns:
  • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Per sol·licitar la nota simple per acreditar la situació de vulnerabilitat social i econòmica sobrevinguda es pot fer per correu electrònic al Registre de la Propietat on es trobi inscrita el seu habitatge o, en el seu cas, a qualsevol dels Registres de la ciutat on tingui la seva residència habitual.
  • Escriptures de compravenda de l’habitatge habitual, de l’habitatge llogat o de l’immoble afecte a l’activitat econòmica, si és el cas.
  • En el cas dels crèdits o préstecs hipotecaris, també cal presentar les escriptures de concessió del préstec o crèdit hipotecari.
  • En el cas dels crèdits o préstecs no hipotecaris, també cal presentar el contracte de préstec o crèdit no hipotecari subscrit amb l’entitat financera i les escriptures de concessió del préstec o crèdit hipotecari, si és el cas.
 • Per als crèdits o préstecs hipotecaris i, en cas que l’habitatge hipotecat estigui en situació de lloguer, cal adjuntar el contracte de lloguer.
 • Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits.

En cas que el sol·licitant no pugui aportar algun dels documents caldrà justificar-ho mitjançant una declaració responsable que expressi els motius relacionats amb les conseqüències de la crisi de la Covid-19. Un cop acabi l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, el sol·licitant tindrà un mes per presentar els documents que no hagués facilitat.

Termini de sol·licitud

 • En el cas dels crèdits o préstecs hipotecaris, aquesta sol·licitud està tancada des del 9 de maig de 2021.
  Tindrà efectes des del moment en que es presenti la sol·licitud acompanyada de la documentació que acrediti la vulnerabilitat del deutor.
 • En el cas dels crèdits o préstecs no hipotecaris, la sol·licitud està tancada des del 9 de maig de 2021. Un cop realitzada la sol·licitud de la suspensió i acreditada la situació de vulnerabilitat econòmica, el creditor procedirà a la suspensió automàtica i ho haurà de comunicar al Banc d’Espanya.
  Perquè l’aplicació de la suspensió tingui efecte no es requerirà cap acord escrit ni cap modificació del contracte. No obstant això, si el crèdit o préstec està garantit mitjançant algun dret inscriptible diferent de la hipoteca és necessària la inscripció d'ampliació de termini de la suspensió.

Més informació

Per a qualsevol dubte o consulta pots trucar al 010. Per gestionar qualsevol tràmit relacionat et pots adreçar per correu electrònic a l’oficina d’habitatge del teu districte.

També pots trobar més informació sobre els ajuts a l’apartat de preguntes freqüents.