Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la necessitat dels habitatges de tenir i mantenir un bon estat, tant per evitar contagis com per facilitar i millorar les condicions d’habitabilitat en cas de possibles confinaments.

AJUT FORA DE TERMINI. Inscripció tancada des del 16/12/2020
 

Millorem de les condicions d’habitabilitat

Ajudes per qui més ho necessita

Se subvencionen actuacions i obres de millora dels interiors dels habitatges fins als 4.000 euros i inclou una gran varietat d’arranjaments per millorar el confort i l’habitabilitat: Pintura, millores en accessibilitat, reparacions de fusteries, humitats i paviments, i millores d’aïllament, ventilació  i renovació d’aire.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d'interiors per a persones afectades per la Covid-19?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar l'ajut?

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques afectades pel descens de l’activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19.

 

A quines condicions està subjecte l’ajut?

En el cas de les sol·licituds per als acceder als ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19, la subvenció está condicionada al compliment de les següents condicions:

 • Haver patit una rescissió del contracte de treball amb data posterior a l’1 de març de 2020.
 • Estar afectat/da per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb data posterior a l’1 de març de 2020.
 • Ser professionals autònoms que hagin cessat en la seva activitat professional.

Les persones beneficiàries seran usuaris habituals de l'habitatge objecte de la inclusió en el programa, per tant hi hauran d’estar empadronades. L’empadronament serà comprovat d’ofici.

Caldrà que la persona beneficiària disposi d’un títol jurídic que la legitimi a ocupar l’habitatge que es proposa incloure al programa (propietat, lloguer, usdefruit...)

Els ingressos totals de la unitat familiar no superaran cinc vegades l’indicador públic de la renda mensual d’efecte múltiple (IPREM), és a dir, 2.689,20 €.

Quines són les actuacions subvencionables?

Els arranjaments que es duran a terme a l'interior dels habitatges de persones afectades econòmicament per la crisis sanitària de la COVID-19 tindran la finalitat de garantir i millorar les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i d'eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques dels habitatges on persones beneficiàries hagin constituït la seva residència habitual i permanent.

Aquestes actuacions es classifiquen en les tipologies d'intervenció següents:

 • Reparació o execució total o parcial d’instal·lacions individuals de l’habitatge, com la xarxa d’aigua, de sanejament, d’electricitat, de gas canalitzat i de calefacció.
 • Canvi de banyera per plat de dutxa.
 • Intervencions que tinguin com a finalitat la millora de l'accessibilitat, com la substitució de portes interiors, la instal·lació de barres i/o agafadors o altres actuacions similars.
 • Pintat de parets, sostres i fusteria de l’habitatge.
 • Reparació i substitució de paviments i paraments verticals o revestiment d’aquests. En la mesura del possible, i per tal d’evitar afectacions estructurals, es retirarà el paviment antic abans de col·locar el nou.
 • Reparació d’humitats.
 • Millora de la ventilació i renovació d’aire.
 • Substitució de vidres en fusteries exteriors de vidre senzill a doble vidre, sense modificar les característiques originals del tancament.
 • Reparació de fusteries, sense modificar les característiques originals del tancament.
 • Mobiliari fix de cuina i bany.
 • Substitució d’elements de producció d’aigua calenta sanitària, com calderes i escalfadors.

Les qualitats dels acabats i elements subvencionables seran estàndard, no se subvencionaran acabats d’alta qualitat o gamma, que s’allunyin dels estàndard de la construcció per a habitatges de protecció oficial.

S’exclouen les actuacions que tinguin afectacions a l’estructura o a qualsevol altre element comunitari com façanes, cobertes, mitgeres, celoberts, instal·lacions generals, etc. Queden exclosos els elements de mobiliari o electrodomèstics.

Qui i on pot sol·licitar l'ajut?

Les sol·licituds s'han de presentar a través dels mitjans electrònics que posi a disposició el Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Cal presentar la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud d’inscripció segons model normalitzat.
 • Acreditació del sol·licitant, mitjançant DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 • Acreditació de la situació de disminució d’ingressos.
  • En el cas d’haver patit una rescissió del contracte de treball, amb data posterior a l’1 de març de 2020, el Certificat d’empresa.
  • En el cas d’estar afectat/da per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), amb data posterior a l’1 de març de 2020, el certificat d’empresa per expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
  • En el cas de ser professionals autònoms que hagin cessat en la seva activitat professional, el certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 • Declaració responsable, en la qual consti detallat si el promotor de les obres:
 • Ha sofert una disminució dels seus ingressos d’acord amb les condicions exigides per la present convocatòria.
 • Es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Els ingressos totals de la unitat familiar de la qual forma part no superen cinc vegades l’IPREM, és a dir, 2.689,20 €.
 • No es troba en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No ha sol·licitat ni ha rebut altres ajuts per la mateixa actuació.
 • Documentació tècnica (indispensable per estimar la sol·licitud, la manca de la mateixa farà que es tingui per desistida la sol·licitud, prèvia resolució dictada a aquest efecte):
  • Pressupost de l'empresa o treballador/a autònom/a que fa les obres, degudament validat i desglossat per cada concepte.
  • Permís d’obra corresponent a les actuacions a realitzar.

En acabar les obres:

 • Imprès d’acabament d’obres segons model normalitzat. En el cas que la seva sol·licitud es trobi en curs i sigui acceptada, l’equip de gestió responsable del programa contactarà amb el sol·licitant per facilitar-li la documentació final d’obra corresponent.
 • Acta de final d’obres.
 • Sol·licitud de pagament de l’ajut:
 • Justificant de pagament (rebuts, xecs, pagaré, lletra de canvi o carta de crèdit irrevocable confirmada o crèdit documentari irrevocable):

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà demanar qualsevol documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la documentació presentada.

 

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria que preveu l’article 16 de les Bases reguladores s’obrirà l’endemà de la publicació al DOGC.

AJUT FORA DE TERMINI. El termini per demanar l'ajut està tancat des del 16/12.

 

 

Altres informacions

Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda