Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Les finques més vulnerables i amb més necessitats de renovació tenen a la seva disposició una línia específica d’ajuts.

Ajuts per a qui més els necessita

Un programa innovador per reduir desigualtats

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació de l’any 2019 compta amb un programa específic per a les finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries.

Conscient que en molts casos els ajuts a la rehabilitació no arribaven a les zones més vulnerables, l’Ajuntament ha decidit impulsar aquesta iniciativa emmarcada en el Pla de Barris, un programa que té com a objectiu reduir les desigualtats que existeixen a la ciutat.

Abans de posar en marxa el programa, el consistori va encarregar a la Universitat Politècnica de Catalunya un estudi per determinar quines són les finques amb més necessitats de rehabilitació. Aquest treball s’ha plasmat en un plànol de vulnerabilitat residencial que indica les zones a les quals convé actuar.

Amb aquesta informació a la mà, l’Ajuntament ha dissenyat un pla proactiu de rehabilitació per a finques d’alta complexitat. Els tècnics del consistori visiten aquests edificis i es posen en contacte amb el veïnat per tal d’explicar el funcionament de la iniciativa i estudiar l’estat de l’immoble i les necessitats dels habitants.

Quan l’Ajuntament i el veïnat arriben a un acord sobre les obres que cal fer, es tramiten els ajuts i s’executa la rehabilitació. Durant tot el procés, el personal municipal realitza una feina d’acompanyament que barreja foment de la rehabilitació i intervenció sociocomunitària.

D’aquesta manera, el consistori vol assegurar-se que els ajuts a la rehabilitació arriben a les persones que més ho necessiten i contribueixen a millorar la seva qualitat de vida.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació per a finques d’alta complexitat?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits generals i les especificacions pertinents. A més, també inclouen els diversos procediments de sol·licitud i tràmit. Cal presentar la sol·licitud en qualsevol de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar l’ajut?

Aquest conveni el poden subscriure les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges que compleixin els requisits següents:

 • Haver estat construïts abans del 1993.
 • Ser edificis plurifamiliars i dividits en règim de propietat horitzontal en què no hi hagi una concentració de propietat superior al 30% del total d’entitats situades en plantes superiors a la planta baixa.
 • Que el 60%  de l’edifici, exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant, estigui destinat a habitatge habitual.
 • Que no s’hagin fet obres de rehabilitació en els elements comuns en els darrers 15 anys i que estiguin en mal estat de conservació o tinguin importants necessitats de millores funcionals. Per obres de rehabilitació en elements comuns s’entendran obres de rehabilitació sobre la totalitat de dos dels elements arquitectònics de la finca següents: cobertes, mitgeres, estructura, façanes i ascensor. Correspon a l’equip gestor determinar aquesta circumstància.
 • Poden beneficiar-se d’aquest programa les finques identificades com a vulnerables que estan situades en els barris marcats en el mapa.

Quins són els programes i les subvencions?

Patologies estructurals

Subvenció general del 35% del pressupost protegible, amb un límit de 30.000 euros.

Subvenció complementària del 40% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general, fins a assolir l’import que correspon al percentatge total de subvenció.

 

Obres no estructurals

 • Façanes

Subvenció general: La subvenció màxima és del 25% del pressupost protegible, amb un límit de 30.000 euros per actuació.

Subvenció complementària: La subvenció és del 25% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general, fins a assolir l’import que correspon al percentatge total de subvenció.

En el cas que aquesta actuació comporti millores energètiques, s’aplicarà el que estableix el punt “Actuacions passives: patis, façanes, cobertes i mitgeres”.

 

 • Patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls.

Aquestes actuacions s’han d’executar d’acord amb el que estableix el punt “Actuacions passives: patis, façanes, cobertes i mitgeres”.

En el cas que sigui tècnicament impossible obtenir els requisits tècnics establerts en el punt anterior, o per respecte a valors patrimonials, s’ha d'aplicar la mateixa subvenció que la que preveu l’apartat “Façanes”.

 

Obres d’accessibilitat

 • Instal·lació d’ascensors

Els edificis han de ser, com a mínim, de planta baixa més tres plantes.

Subvenció general: La subvenció màxima és del 35% del pressupost protegible, amb un límit de 30.000 euros per actuació.

Subvenció complementària: La subvenció és del 40% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció de la convocatòria d’elements comuns, fins a assolir l’import que correspon al percentatge total de subvenció.

En el cas dels edificis inclosos en el conveni del 2008 (BV), aquest percentatge és en funció del que determini la subvenció principal, amb un límit del 75% del total de subvencions. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció de la convocatòria d’elements comuns, fins a assolir l’import que correspon al percentatge total de subvenció.

 

 • Supressió de barreres arquitectòniques

Subvenció general: La subvenció màxima és del 25% del pressupost protegible, amb un límit de 30.000 euros per actuació.

Subvenció complementària: La subvenció és del 25% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general, fins a assolir l’import que correspon al percentatge total de subvenció.

 

Obres d’instal·lacions

 • Instal·lacions generals comunes
 • Unificació d'antenes de televisió
 • Reordenació d'aparells d'aire condicionat
 • Instal·lacions contra incendis

Per a aquests programes:

Subvenció general: La subvenció màxima és del 25% del pressupost protegible, amb un límit de 30.000 euros per actuació.

Subvenció complementària: La subvenció és del 25% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general.

 

 

 • Retirada d’elements obsolets de fibrociment

Per a la retirada de qualsevol element de fibrociment que no impliqui una reposició de l’element:

- Subvenció general: La subvenció màxima és del 25% del pressupost protegible, amb un límit de 30.000 euros per actuació.

- Subvenció complementària: La subvenció és del 25% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general.

En el cas que la retirada de l’element n’impliqui la reposició amb materials adequats, l’actuació s’integrarà en el programa que correspongui (si es tracta de cobertes, s’integrarà en els programes “Actuacions passives: patis, façanes, cobertes i mitgeres” o “Cobertes verdes”, i si es tracta d’instal·lacions, en el programa “Instal·lacions generals comunes”.

 

 • Aigua directa

- Subvenció general: La subvenció màxima és del 40% del pressupost protegible, amb un topall de 60.000 euros per actuació.

- Subvenció complementària: La subvenció és del 35% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general.

 

Estalvi energètic i sostenibilitat

 • Actuacions passives: patis, façanes, cobertes i mitgeres

Per a totes les actuacions de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global que actuï sobre tot l’envolupant de l’edifici i sobre la millora del comportament energètic de la pell de l’edifici en els termes previstos en les especificacions tècniques, la subvenció és la següent:

- Subvenció general: La subvenció màxima és del 40% del pressupost protegible, amb un límit de 30.000 euros per actuació.

- Subvenció complementària: La subvenció és del 35% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general, fins a assolir l’import que correspon al percentatge total de subvenció.

En cas que només es duguin a terme actuacions parcials, la subvenció és la següent:

- Subvenció general: La subvenció màxima és del 25% del pressupost protegible, amb un límit de 30.000 euros per actuació.

- Subvenció complementària: La subvenció és del 35% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general, fins a assolir l’import que correspon al percentatge total de subvenció.

En les actuacions parcials, es pot actuar sobre la totalitat dels plens o buits d’elements constructius sobre els quals es dugui a terme l’actuació. En la subvenció general, en cas que només s’actuï sobre els plens o buits aplicant-hi millores energètiques d’acord amb les especificacions tècniques, l’actuació sobre els plens o buits que comporti la millora energètica s’ha d'acollir a la subvenció prevista en aquest apartat; la subvenció general prevista en aquest apartat és del 25%.

Se subvencionarà al 100% la realització d’una auditoria energètica sempre que es dugui a terme alguna de les actuacions incloses en l’auditoria.

Aquestes actuacions han d’assolir els requeriments energètics establerts en les especificacions tècniques.

 

 • Actuacions actives

Per a totes les actuacions que impliquin la reducció de consum energètic mitjançant la producció d’energia amb fonts, la subvenció és la següent:

- Subvenció general: La subvenció màxima és del 50% del pressupost protegible, amb un límit de 3.500 euros per habitatge.

- Subvenció complementària: La subvenció és del 25% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general.

Es poden subvencionar amb el mateix import de subvenció les actuacions individuals de generació d’energia. En aquest cas, cal acreditar l’autorització de la comunitat de propietaris per a l’ús o l'ocupació dels espais comuns per a benefici individual quan aquesta sigui necessària.

Aquestes actuacions han d’acreditar un contracte de manteniment amb sistemes de control efectius d’un mínim de quatre anys.

Sempre que es desenvolupi el projecte, se subvencionarà amb el 100% el cost del projecte o la memòria tècnica, fins a un límit de 5.000 euros.

 

 • Cobertes verdes

Es consideren les actuacions en què es transformi en coberta verda el 50% de la superfície del terrat, excepte badalots i celoberts, d’acord amb els termes establerts en l’annex tècnic d’aquestes bases. Així mateix, caldrà endreçar i millorar els elements existents a la terrassa de l’edifici on s’ubiqui.

La subvenció és la següent:

- Subvenció general: La subvenció màxima és del 40% del pressupost protegible, amb un límit de 30.000 euros per actuació.

- Subvenció complementària: La subvenció és del 35% del pressupost protegible sense límit. Més, si escau, l’escreix del límit de la subvenció general, fins a assolir l’import que correspon al percentatge total de subvenció.

Com se sol·licita l’ajut?

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria s’estructuren en dues fases:

 

1 - Assessorament i suport a la comunitat de propietaris

Aquesta fase s’iniciarà amb una sol·licitud presentada per la comunitat de propietaris interessada per subscriure un conveni entre el representant de la comunitat de propietaris i la gerència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

 

2 - Redacció del projecte bàsic i d’execució d’obres

Les sol·licituds d’inscripció i de subvenció s'han de formalitzar mitjançant la signatura d’un segon conveni entre el representant de la comunitat de propietaris i la gerència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Per formalitzar aquest conveni és imprescindible que s’hagi desenvolupat la fase d’assessorament i suport a la comunitat de propietaris prevista a l’apartat anterior i que les persones integrants de la comunitat de propietaris tinguin, en conjunt, la consideració de vulnerables.

Per rebre la consideració de beneficiaris dels ajuts i les subvencions previstos en aquesta convocatòria i signar amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona el conveni previst a la fase “Redacció del projecte bàsic i d’execució d’obres”, les comunitats de propietaris han d’obtenir una puntuació mínima de 50 punts en l’aplicació dels criteris recollits a les taules:

Quins són els terminis per sol·licitar l’ajut?

La convocatòria per demanar aquest ajut està tancada. El termini per signar els convenis i presentar les sol·licituds d’inscripció i de subvencions corresponents a aquesta convocatòria va estar oberta fins el 31 de desembre del 2019.

El comunicat de final d’obres s’ha de presentar en el termini de 60 dies comptats a partir de la data en què se certifiqui el final de les obres, i s’ha d’acompanyar de la documentació necessària.

Altres informacions

Atès que aquesta subvenció és pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.