Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Oferim una nova línia d’ajuts per a persones en situació de vulnerabilitat.

Rehabilitació per a millorar la qualitat de vida de les persones

Rehabilitació d’interiors per a qui més ho necessita

Amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc públic de Barcelona i garantir una millor qualitat de vida, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una línia d’ajuts per a persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat.

Es tracta d’una línia d’ajuts destinada a la rehabilitació per a l’arranjament d’interior d’habitatges per garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, d'aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació energètica?

En aquests desplegables trobaràs els requeriments i els passos necessaris per demanar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.

També es pot demanar al portal de tràmits.

Destinataris

Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions podran ser persones físiques que es trobin en situació de vulnerabilitat o persones jurídiques.

Quins són els requisits?

Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions podran ser persones físiques o jurídiques i hauran de complir els requisits següents:

En el cas de persones físiques:

 • La persona sol·licitant haurà de formar part de la unitat de convivència i gaudir d’un títol jurídic que la legitimi a ocupar l’habitatge que es proposa incloure al present programa d’ajuts.
 • La persona sol·licitant haurà de ser usuària habitual i permanent de l'habitatge objecte de la inclusió en el programa.
 • La unitat de convivència haurà de disposar d'un informe socioeconòmic que acrediti la seva situació de vulnerabilitat.
 • La unitat de convivència no disposarà d'ingressos superiors a dues vegades l'IRSC. Tan sols podran disposar d’uns ingressos superiors aquelles unitats de convivència que realitzin exclusivament actuacions de la tipologia “Actuacions d’adaptació funcional”, descrita a l’annex 3 de la convocatòria. Aquesta circumstància no eximeix de l’acreditació de  la situació de vulnerabilitat descrita al punt anterior.
 • Disposar de l'autorització de la propietat per executar les obres necessàries.
 • No disposar de cap habitatge en propietat a la ciutat de Barcelona, amb l'excepció del que pugui constituir el seu habitatge habitual i permanent. Els habitatges que compleixin alguna de les següents condicions no computaran a l'efecte d’aplicar aquest requisit:
  • Els habitatges fora d’ordenació urbanística que tinguin sentència ferma d’enderroc.
  • Els habitatges declarats en estat ruïnós respecte dels quals s’hagi acordat la demolició.
  • Els habitatges que no reuneixen les condicions mínimes d’habitabilitat establertes a la normativa vigent, sempre que les deficiències no siguin corregibles mitjançant solucions constructives que no afectin l’estructura de l’edifici. Caldrà acreditar aquesta situació mitjançant un certificat tècnic, emès per un tècnic competent a l'efecte de fer els informes tècnics esmentats.
  • Els habitatges que, en procediment de nul·litat, separació o divorci, o altres situacions anàlogues, s’hagin assignat judicialment com a domicili de l’altre cònjuge o parella.
  • Els habitatges que la persona sol·licitant hagi hagut d’abandonar com a conseqüència de maltractaments, denunciats formalment davant les autoritats competents.
  • Els habitatges que es trobin en alguns dels supòsits d’excepció que preveu la regulació de les condicions per accedir als habitatges amb protecció oficial, en el Pla del Dret a l’Habitatge en el moment de formalitzar la sol·licitud d’adhesió al present programa d’ajuts.

En el cas de persones jurídiques:

 • Hauran de ser entitats sense ànim de lucre que formin part de la Xarxa d’habitatges d’inserció social regulat a l’article 23 del Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge.
 • La unitat de convivència que resideixi a l’habitatge haurà de disposar d'un informe socioeconòmic que acrediti la seva situació de vulnerabilitat.
 • La unitat de convivència no disposarà d'ingressos superiors a dues vegades l'IRSC. Tan sols podran disposar d’uns ingressos superiors aquelles unitats de convivència que realitzin exclusivament actuacions de la tipologia “Actuacions d’adaptació funcional”, descrita a l’annex 3 de la convocatòria. Aquesta circumstància no eximeix de l’acreditació de  la situació de vulnerabilitat descrita al punt anterior.
 • En el supòsit d’estar l’habitatge buit, l’entitat sense ànim de lucre justificarà mitjançant una declaració responsable que, en el moment de l’ocupació de l’habitatge, es compliran els requisits establerts en els dos punts anteriors.

 

Totes les persones beneficiàries dels ajuts, tant físiques com jurídiques, hauran d’autoritzar l’execució de les obres objecte dels ajuts i complir els requisits d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i amb la Seguretat Social, a excepció dels casos següents:

 • Defunció de la persona beneficiària.
 • La persona beneficiària ja no forma part de la unitat de convivència com a conseqüència de maltractaments, denunciats formalment davant les autoritats competents.

En cas de defunció de la persona sol·licitant, es podrà realitzar un canvi de persona sol·licitant sempre i quan la nova persona sol·licitant compleixi amb tots els requisits de persona beneficiària i consti al títol jurídic que la legitimi a ocupar l’habitatge objecte de l’ajut (propietat, lloguer, cohabitatge, usdefruit...)

 

Altres requisits:

Per tal d’acollir-se a ajuts en actuacions de la tipologia “Actuacions d’adaptació funcional” descrita a l’annex 3, la persona sol·licitant, a més dels requisits anteriors, haurà de complir algun dels requisits següents:

 • Que tingui reconegut i en vigor un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el certificat de discapacitat i amb barem de mobilitat reduïda positiu.
 • Que tingui reconegut i en vigor un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Quines actuacions són subvencionables?

 • Arranjaments en banys: conjunt d'intervencions que principalment tenen la finalitat de facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.
 • Arranjaments en cuines: conjunt d'intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària que es duguin a terme a la cuina.
 • Arranjaments generals: conjunt d'intervencions que principalment tenen la finalitat de realitzar adaptacions a l'entorn general del domicili per millorar-ne les condicions d’habitabilitat, de mobilitat i de seguretat.
 • Actuacions complementàries de millora energètica dels domicilis per evitar la pobresa energètica: conjunt d'intervencions que puguin complementar els arranjaments citats i que tinguin com a finalitat la millora de l'eficiència energètica dels domicilis.
 • Actuacions d’adaptació funcional: conjunt d'intervencions que principalment tenen la finalitat de facilitar les activitats de la vida diària de persones amb discapacitat, com la incorporació d’elements domòtics i tecnologia per a l’accessibilitat universal i elements per a la millora de l’accessibilitat comunicativa a l’interior de l’habitatge.

Les qualitats dels acabats i elements subvencionables seran estàndards, no es subvencionaran acabats d’alta qualitat o gamma, que s’allunyin dels estàndards de la construcció per a habitatges de protecció oficial.

Quina documentació cal aportar?

De tota la documentació, caldrà aportar original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada.

La documentació tècnica haurà de presentar-se degudament signada per un tècnic competent, i visada segons el que indiquen les ordenances i la normativa general aplicable.

1. En la sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic:

Acreditació del sol·licitant:

 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.

Acreditació de la propietat:

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat corresponent a l’habitatge referenciat a la sol·licitud, així com els títols jurídics que acreditin l’ocupació legítima de l’habitatge que es proposa incloure al present programa d’ajuts.
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
 • Nomenament, si escau, d’un representant dels propietaris a l'efecte de tramitació de la sol·licitud (imprès normalitzat).

Declaració responsable

 

Documentació tècnica:

 1. La sol·licitud de la llicència d’obres, l’obtenció de la llicència, el projecte, així com el pagament de les taxes de la llicència es consultaran d’ofici. El pressupost declarat per calcular l’impost ha de coincidir amb el preu d’execució i els materials de l’empresa que fa les obres.
 2. En cas que per la llicència no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l’actuació no sigui preceptiu l’obtenció d’una llicència:
  1. Memòria tècnica
  2. Croquis de l’habitatge d'abans i després de la rehabilitació
 3. Pressupost de l'empresa que fa les obres, degudament desglossat per cada concepte, així com dels honoraris tècnics previstos.
 4. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona haurà d’elaborar un informe socioeconòmic que considerarà la situació de vulnerabilitat dels beneficiaris dels ajuts. Per fer aquest informe socioeconòmic els sol·licitants hauran de facilitar, previ requeriment, la documentació o informació següent:

- El Llibre de Família del sol·licitant de l’ajut.
- Acreditació d’ingressos de la unitat familiar del sol·licitant.
- Tota la informació o documentació que es consideri adient per avaluar la situació de vulnerabilitat dels sol·licitants i beneficiaris de l’ajut.
- Documentació relativa a arrendaments:

Annex amb els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer, com a mínim, per cinc anys efectius a partir del moment d’atorgament de la subvenció, sense increment de la renda, llevat dels increments derivats de l’IPC.

 

En cas de demanar subvenció per actuacions de la tipologia “Actuacions d’adaptació funcional”:

Per acreditar el grau de discapacitat de la persona amb mobilitat reduïda o discapacitat sensorial, cal presentar qualsevol d’aquests documents:

 • Certificat de qualificació de la discapacitat en vigor, que inclogui el grau de mobilitat reduïda positiu (Barem de mobilitat reduïda) o que acrediti la discapacitat visual o auditiva.
 • Targeta individual acreditativa del grau de discapacitat en vigor, que inclogui el grau de mobilitat reduïda positiu (Barem de mobilitat reduïda) o que acrediti la discapacitat.

 

2. A l’inici d’obres:

 1. Comunicat d’inici d’obres:
 2. Sol·licitud d’ajuts d’acord amb el model normalitzat.

 

3. En acabar les obres:

 1. Comunicat d'acabament d’obres:

Caldrà aportar-lo segons model normalitzat i adjuntar original i còpia de totes les factures i els rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada. La cessió de la subvenció a favor del contractista tindrà els mateixos efectes que un rebut.

 1. Sol·licitud d’ajuts d’acord amb el model normalitzat, en cas de no haver-la presentat a l’inici de les obres.
 2. Sol·licitud de pagament de l’ajut, segons model normalitzat.
 3. Document de domiciliació bancària.
 4. Certificat de la Generalitat de Catalunya en el qual consti que està al corrent de tots els pagaments amb l’Agència Tributària de Catalunya.
 5. Certificat final d’obres emès pel tècnic competent.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà demanar qualsevol documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la documentació presentada.

 

En el cas de sol·licituds que facin referència a actuacions a l’interior d’habitatges llogats a persones en situació de vulnerabilitat, en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció a la present convocatòria caldrà aportar com a annex de la sol·licitud els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer, com a mínim, per cinc anys efectius a partir del moment d’atorgament de la subvenció, sense increment de la renda, llevat dels increments derivats de l’IPC.

Com se sol·licita l’ajut?

Els ajuts es poden sol·licitar:

Quantia de la sol·licitud

Les actuacions a l’interior d’habitatges corresponents a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat hauran de tenir per objectiu garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques d'aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent. En aquests casos, la subvenció serà del 100% del cost de l’actuació, fins a un màxim de 9.000 € per habitatge (IVA inclòs).

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció a la convocatòria que preveu l’article 36 de les Bases reguladores s’obrirà l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta convocatòria i acabarà el 20 de desembre de 2021.

En funció de les disponibilitats pressupostàries, es podrà modificar el termini de l’admissió de sol·licituds d’inscripció de les línies d’ajuts previstes en la present convocatòria. La modificació, si escau, de l’admissió de sol·licituds d’inscripció es farà mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que es publicarà al DOGC i al BOPB.

La presentació de la sol·licitud d’inscripció no suposa el naixement de cap dret econòmic.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà requerir la presentació del comunicat d'acabament de les obres en el termini màxim de sis mesos des de l’emissió de l’informe tècnic. En cas que no es presenti l'acabament de les obres en aquest termini es requerirà fefaentment al sol·licitant perquè en el termini de quinze dies presenti el comunicat de l'acabament de les obres o bé justifiqui degudament el motiu no imputable al sol·licitant pel qual les obres no s'han acabat, amb indicació que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució dictada a l’efecte.

La sol·licitud de pagament de la subvenció concedida es formalitzarà juntament amb la presentació del comunicat d'acabament de les obres.