Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
 • Les polítiques d’habitatge són per la ciutadania

  En aquesta pàgina trobaràs les diverses vies de participació de la ciutadania en les polítiques d’habitatge, un espai d’interacció per construir conjuntament les línies d’actuació en Habitatge.

  Totes aquelles persones que ho vulguin poden participar i interactuar amb l’administració municipal. Pel que fa a les polítiques d’habitatge, la ciutadania pot fer arribar la seva opinió mitjançant diversos canals i participar en els espais oportuns. Compartir l’anàlisi de la realitat en quan a habitatge és fonamental per implementar tant  la priorització de problemes i oportunitats, com el disseny de plans i programes.

  També posem a disposició de la ciutadania la Carta de Serveis d’Habitatge, que permet informar-se dels canals d’atenció al ciutadà que l’Ajuntament de Barcelona ofereix.

  Us animem a consultar els diversos enllaços i a informar-vos de tot allò que està al vostre abast per participar activament en la construcció d’una Barcelona per a totes les persones.

  Participació ciutadana i habitatge

  Carta de Serveis d'Habitatge

  La Carta de Serveis d’Habitatge és un document que explica els serveis que presta Habitatge, els compromisos que ha adquirit en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació i els mecanismes de participació dels ciutadans i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

  Procés participatiu per a la redacció del Pla pel Dret a l'Habitatge

  Durant el procés de redacció del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2026 es va veure la necessitat de realitzar un moment d'obertura per incloure i comprometre a la ciutadania en la seva creació.

  Aquest moment de participació es va dur a terme dins del procés de participació del Pla d'Actuació Municipal: Decidim Barcelona. Aquesta decisió es va prendre per optimitzar els recursos que estava posant l'ajuntament, no saturar a la ciutadania i donar una major coherència als dos plans.

  En el quart Annex del Pla pel Dret a l’Habitatge, hi trobaràs tota la informació respecte al procés de participació que es va emprendre des de l’equip redactor.

  Òrgan de participació: Consell de l'Habitatge Social

  El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB) és l’òrgan consultiu i de participació sobre la política d’habitatge a la ciutat que pretén ser un instrument de generació d’opinió, de propostes i de promoció de la seva anàlisi. 

  El Consell de l’Habitatge Social s’organitza a través del Plenari de més de 60 membres. Està integrat per representants de la Generalitat, de l’Ajuntament, de tots els grups municipals i dels consells sectorials de participació municipals.

  També en formen part membres d’entitats socials sense afany de lucre, d’associacions, d’entitats de suport social per a l’accés a l’habitatge, d’ens cooperativistes, de sindicats, de col·legis professionals i de membres del moviment veïnal, entre d’altres.

  Més informació sobre el CHSB

  Atenció a la ciutadania: queixes i suggeriments

  L’Ajuntament de Barcelona ofereix a la ciutadania un canal concret per canalitzar incidències en el servei, queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis d’habitatge.

  El més important a l’hora de fer la petició és classificar correctament la seva temàtica. A més podreu consultar l’estat i reclamar-la. Utilitza aquest enllaç per tal de fer-nos arribar les teves queixes i suggeriments.