Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

PREGUNTES FREQÜENTS AJUTS DE REHABILITACIÓ 2021 (FAQs)

Convocatòria 2021

1. A qui va dirigida la convocatòria?

La convocatòria va dirigida a comunitats de propietaris o propietats verticals d’edificis d’habitatges que compleixin algun dels següents requisits:

 • Els edificis construïts abans del 1996 i en els quals el 70% de la superfície de l’edifici, exclosa la planta baixa no destinada a habitatge, i la superfície sota rasant, estigui destinada a habitatge d’ús habitual. 
 • Els edificis posteriors a l’any 1996 que executin obres d’accessibilitat o actuacions actives de sostenibilitat, així com actuacions derivades de situació de risc, excepte que es trobin dins el període de reclamació al promotor de l’obra. 
 • Els edificis unifamiliars aïllats construïts abans del 1996 que executin obres de reforç i/o substitució estructural, obres que afectin a l'envolupant de l'edifici en la rehabilitació i/o noves escomeses en els exteriors dels habitatges.

2.Què és la concurrència competitiva?

És un procediment de concessió de subvencions mitjançant el qual es comparen les sol·licituds presentades a fi d’establir un ordre de prioritat entre aquestes, d’acord amb una sèrie de criteris de valoració que es fixen a la convocatòria.

D’aquesta manera s’atorgarà una puntuació per a cada actuació de que consti la sol·licitud. En funció de la puntuació obtinguda es classificaran les sol·licituds dels ajuts en ordre decreixent, admetent les sol·licituds en aquest ordre fins a exhaurir la dotació pressupostària de la convocatòria.

3. En cas d’empat de diverses sol·licituds, quin criteri de desempat es té en compte?

En cas que es produeixi un empat en la puntuació obtinguda per dues o més sol·licituds es classificaran les sol·licituds en funció de l’ordre d’entrada al registre municipal de l’expedient complert, donant prioritat a les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics. 

4. Quan es poden presentar es poden presentarles sol·licituds d’inscripció?

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció a aquesta convocatòria, que preveu l’article 17 de les Bases Reguladores, s’obrirà l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta convocatòria i acabarà al cap de 30 dies naturals.

El termini d’admissions es pot modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior o posterior a l’establerta. El tancament de l’admissió de sol·licituds d’inscripció es farà mitjançant una resolució del gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que es publicarà al DOGC i al BOPB.

La presentació de la sol·licitud d’inscripció no implica cap dret econòmic.

5. Quines actuacions són subvencionables?

Les actuacions subvencionables corresponen a quatre àmbits:

 • Estructura 

​Obres de rehabilitació de patologies estructurals entenent com a tals les lesions que afectin la solidesa i seguretat de l’edifici. Es consideraran per a aquesta convocatòria, les obres de substitució i/o reforç.

 
 • Reducció de la demanda energètica de l’edifici
  • FAÇANES: Obres de rehabilitació i restauració de façanes d’acord amb les condicions tècniques. Es contempla la possibilitat de canviar les finestres sempre i quan aquesta possibilitat es contempli en la totalitat de la façana si aquesta es troba en bon estat de conservació.
  • COBERTES: Obres de rehabilitació i restauració de cobertes d’acord amb les condicions tècniques.
  • MITGERES: Obres de rehabilitació sobre parets mitgeres d’acord amb les condicions tècniques.
  • CELOBERTS I PATIS: Obres de rehabilitació de celoberts i patis.
 
 • Instal·lacions comunes
  • AIGUA, GAS, ELECTRICITAT I SANEJAMENT: Obres de rehabilitació i adequació de les instal·lacions comunitàries de sanejament, subministrament d’aigua, gas, electricitat i les instal·lacions contra incendis. Inclou també la unificació d’antenes, la reordenació d’aparells d’aire condicionat i la unificació de l’extracció de fums de les cuines fins a coberta.
  • AIGUA DIRECTA: Noves instal·lacions comunitàries d’aigua directa sanitària.
  • ELIMINACIÓ D’ELEMENTS OBSOLETS D’AMIANT: Obres de retirada i adequació de l’element de suport en aquelles obres d’eliminació de l’amiant que no es puguin emmarcar dins de cap altra actuació subvencionable.
  • COBERTES VERDES: Actuacions en què es transformi en coberta verda el 50% de la superfície de terrat, excepte badalots i celoberts, d’acord amb les condicions tècniques.
  • INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR: Actuacions que impliquin la reducció del consum energètic provinents de fonts no renovables o de la xarxa d’energia convencional mitjançant sistemes de captació solar. Captadors tèrmics per a la producció d’aigua calenta, captadors fotovoltaics per a la generació d’electricitat i actualització d’elements obsolets.
 
 • Accessibilitat 
  • ASCENSORS: Dotació d’ascensors en edificis d’habitatges plurifamiliars que no en tinguin, tant per l’interior com per l’exterior dels edificis. Els edificis hauran de tenir, com a mínim, planta baixa més tres plantes, amb independència del nombre de parades.
  • MILLORES D’ACCESSIBILITAT: Obres de supressió de barreres arquitectòniques i instal·lació d’ascensors en edificis plurifamiliars de fins a planta baixa més tres plantes; així com l’ampliació de parades en edificis que ja disposin d’un ascensor.
  • ESCALES I VESTÍBULS: Obres de rehabilitació en vestíbuls i escales que siguin necessàries per al bon estat de conservació de l’element.

6. Les obres de conservació i rehabilitació que no redueixin la demanda energètica actual de l’edifici poden ser objecte de subvenció?

Podran acollir-se als ajuts sempre que compleixin les condicions i requisits particulars definits a la convocatòria per a cada actuació.

7. Es poden obtenir subvencions si a l’edifici hi ha un pis llogat?

En el cas d’edificis de propietat horitzontal que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin: 

 1. Disposen, com a mínim, d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des de la data del certificat de final d’obra. En aquest sentit, si s'escau, les persones propietàries han d’acreditar aquesta condició amb el certificat final d’obra, i aportar els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer , sense cap increment de la renda.
 2. El preu del lloguer es trobai per sota del màxim previst a la forquilla de l’índex de referència de preus de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d’acreditar aquesta condició en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del certificat de final d’obres, i aportar el contracte de lloguer corresponent o addenda al contracte vigent i una acreditació de l’import de l’últim rebut.

En el cas de comunitats de propietaris, del total de la subvenció es reduirà el percentatge corresponent als habitatges destinats a lloguer que no compleixin els punts anteriors, d’acord amb el percentatge de participació en les despeses comunes corresponent segons consti en l’escriptura o segons e percentatge de participació en el pagament de les obres que s’acrediti mitjançant certificat emès pel president o la presidenta de la comunitat quan el percentatge sigui superior al que consti en l’escriptura de propietat.

En cas de propietats verticals si els habitatges llogats no compleixen l’indicat als punts 1 i 2 anteriors es denegarà la subvenció.

8. Es poden obtenir subvencions si a l’edifici hi ha un pis buit?

En el cas d’edificis que incloguin habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció a aquesta convocatòria, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a la inclusió dels habitatges esmentats a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. El compliment d’aquesta condició s’ha d’acreditar, en el moment de presentar el certificat final d’obres, mitjançant certificat de la direcció competent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

9. Es poden obtenir subvencions si a l’edifici hi ha un habitatge d’ús turístic?

En el cas de comunitats de propietaris, del total de la subvenció, se'n reduirà el percentatge corresponent als habitatges destinats a ús turístic d’acord amb el percentatge de participació en les despeses comunes corresponent segons consti en l’escriptura o segons el percentatge de participació en el pagament de les obres que s’acrediti mitjançant certificat emès pel president o la presidenta de la comunitat quan el percentatge sigui superior al que consti en l’escriptura de propietat.

En el cas d’habitatges d’ús turístic en propietats verticals es denegarà la totalitat de la subvenció.

10. Els locals tenen dret a subvenció?

Els ajuts es destinen a la Comunitat de propietaris o propietat vertical i, per tant, es podrà obtenir l’ajut en funció de la participació dels locals en la comunitat.

L’edifici ha de complir amb els requisits de l’apartat 2.1.3 de la convocatòria. En aquest apartat s’especifica que, per poder demanar els ajuts, caldrà que l'edifici tingui el 70%  de la superfície destinada a habitatge d'ús habitual, exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant. Si no s’arriba al 70% únicament es tindrà en compte la superfície destinada a habitatge, però l’import dels ajuts  finalment s’ingressa al compte bancari de la  comunitat, qui, de manera interna, reparteix els imports de subvenció en funció dels acords prèviament presos i aprovats per la comunitat en funció de les entitats i coeficients aprovats pel pagament de les obres. 

11. Quina subvenció puc obtenir pels diferents tipus d’obra?

Al següent quadre es recullen els percentatges i els imports màxims subvencionables per a cada tipus d’actuació:

 

 

12. Els ajuts de cohesió social cobreixen sempre el 100% de les obres?

Dependrà del compliment dels requisits econòmics establerts a l’apartat 5.1 de la convocatòria, on s’especifica que cal:

 • Ser propietari o copropietari de l’habitatge afectat
 • Que aquest habitatge sigui la residència habitual i permanent
 • Que no es disposi de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona
 • Que els ingressos màxims de la unitat familiar no superin tres vegades l’IRSC, on  es poden consultar al Pla de l’habitatge vigent.

L’import de l’ajut serà el complementari a la quantia de l’aportació individual de la persona sol·licitant a la comunitat de propietaris per al pagament de les obres, i el coeficient que s’aplicarà a la persona sol·licitant en la repercussió de la subvenció que es concedeixi a la comunitat.

13. On puc trobar impresos normalitzats?

Els impresos normalitzats per a la convocatòria 2021 es poden trobar al web d’Habitatge o a la del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

14. Quina documentació necessito per sol·licitar la inscripció a la campanya d’ajuts?

Cal presentar la següent documentació:

 • Imprès normalitzat de la sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic (Imprès 1).

  Acreditació de la persona sol·licitant

 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 • Acreditació de la representació de l’entitat o persona en nom de la qual s’actua.

  Acreditació de la propietat

 • Comunitat de propietaris
  • NIF
  • Certificat acta (document normalitzat)
 • Propietats verticals (persones físiques)
  • Nota simple
  • DNI, NIF, NIE dels propietaris
  • Acord reunió (imprès normalitzat)
 • Propietats verticals (persones jurídiques)
  • Nota simple
  • NIF Societat o Comunitat de béns
  • Acreditació de la representació
  • Constitució de la Comunitat de béns
 • Habitatges individuals
  • Nota simple
  • DNI, NIF, NIE dels propietaris
  • Nomenament representant (document normalitzat)
 • Programa de cohesió social:
  • Nota simple
  • DNI, NIF, NIE dels propietaris
  • Certificat d’ingressos
  • Certificat d’aportació (document normalitzat)
 • Declaració responsable (document normalitzat)
 • Declaració responsable d’ocupació (document normalitzat)

  Documentació tècnica

 • Sol·licitud permís d’obres.
 • Pressupost d’empresa. Per a pressupostos superiors a 40.000€, 2 pressupostos descartats addicionals.
 • Pressupost d’honoraris. Per a pressupostos superiors a 15.000€, 2 pressupostos descartats addicionals.
 • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) amb acreditació de presentació davant la Generalitat.
 • Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) amb etiqueta de qualificació energètica.

15. Estic redactant el projecte i tinc dubtes tècnics, on m’he d’adreçar?

Es pot demanar cita prèvia amb el tècnic/a de l’Oficina d’Habitatge del districte on s’ubica l’edifici o habitatge trucant al telèfon d’atenció ciutadana 010 o bé a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

16. Quin és el termini per fer les obres?

Les obres s’hauran d’executar durant la vigència de la llicència o permís d’obres. Si venç aquest termini sense que s’hagi comunicat la finalització de les obres s’arxivarà l’expedient. Els promotors de les obres hauran de sol·licitar les pròrrogues dels permisos d’obres en aquells casos en què estigui finalitzant el termini atorgat, i abans que caduqui. 

17. S’ha de declarar tot l’import de les obres a la llicència?

El pressupost declarat al projecte tècnic que serveix per calcular l’impost del permís d’obres (ICIO) ha de coincidir amb el preu d’execució i els materials de l’empresa contractada per portar-les a terme. Aquest import tindrà caràcter limitador en el càlcul de les subvencions.