Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Vols entendre la factura del gas? T’hi ajudem!

09/10/2023 - 11:59

Habitatge. Conèixer els conceptes clau de la factura i saber si estem al mercat regulat o al lliure ens ajuda a reduir la nostra despesa mensual.

El gas és escàs i cada cop més car, de manera que convé conèixer de quines maneres podem evitar pagar més per la nostra factura. Per això, et donem l’oportunitat d’interpretar i comprendre millor la factura del gas. Per fer-ho, és especialment important saber si estem en el mercat regulat o en el lliure:

  • Mercat regulat: Es tracta d’una tarifa semiregulada, és a dir, amb un preu variable. S’actualitza normalment cada tres mesos en funció dels preus del mercat majorista de gas i de la tarifa d’accés que tenim contractada, que varia en funció del consum anual. Es pot identificar a la factura amb el nom de ‘Tarifa d’últim recurs’ o ‘TUR’.
  • Mercat lliure: Pot oferir qualsevol tarifa a qualsevol preu. És a dir, el preu fluctua segons les variacions de l’economia.

Principalment, a la factura del gas es cobren quatre conceptes: el terme fix, el terme variable, el lloguer del comptador i els impostos.

1. Terme fix: Es paga per poder disposar de gas i és variable en funció de la tarifa.

2. Terme variable: És el que paguem per l’energia consumida (kWh) durant el període de facturació. El preu és variable en funció de la tarifa.

3. Lloguer del comptador: El comptador és, normalment, de la companyia distribuïdora i es paga a cada factura en concepte de lloguer.

4. Impostos: La factura de gas inclou dos impostos, l’impost sobre els hidrocarburs (0,00234€/kWh), que es calcula sobre el terme variable; i l’IVA (21%), sobre el total de la factura.

5. Altres conceptes: En alguns casos, també es poden trobar altres conceptes a la factura com regularitzacions per actualitzacions referents a la normativa que tinguin caràcter retroactiu. En les factures del mercat lliure també és habitual que s’ofereixin serveis addicionals que no estan relacionats amb el subministrament de gas, com per exemple el manteniment de la caldera.

En el mercat regulat existeixen tres opcions de contractació del subministrament:

  • TUR 1: Consum inferior a 5.000 kWh anuals.
  • TUR 2: Consum entre 5.000 kWh i 15.000 kWh anuals.
  • TUR 3: Consum entre 15.000 kWh i 50.000 kWh anuals.

A més, la factura del gas proporciona informació sobre el subministrament. En destaquem la següent:

0. Logotip i informació de la comercialitzadora amb la qual tenim contracte (CIF, denominació social i domicili social).

1. Dades de la factura (número de la factura, període de facturació, etc.).

2. Resum de la facturació (inclou el preu total a pagar en la factura desglossat per conceptes).

3. Informació del consum de gas: Consum d’energia en la totalitat del període expressat en kWh. També s’hi pot trobar la lectura (mesurada en m³) i el factor de conversió a kWh, que és la unitat utilitzada per a la facturació.

4. Dades del contracte: En aquest apartat trobem tota la informació necessària sobre el punt de subministrament i dades contractuals, que són imprescindibles a l’hora de fer gestions amb la nostra comercialitzadora o la futura comercialitzadora que vulguem contractar, com el titular, l’adreça o el CUPS (codi unificat del punt de subministrament).

Reduir la despesa en 4 passos

En aquesta càpsula descobriràs, en només quatre passos, com pots canviar-te al mercat regulat, i així reduir la despesa de gas de la teva llar:

1. Busca el tipus de contracte que tens (si és del mercat lliure o el regulat).

2. Busca el CUPS (Codi Universal Punt Subministrament).

3. Si és necessari, truca a la teva companyia i demana passar al mercat regulat.

4. Revisa que no hi hagi renovacions automàtiques del contracte o permanències.

Convé tenir en compte que no totes les companyies ofereixen mercat regulat, de manera que potser cal canviar-se de companyia.

L’Ajuntament de Barcelona, a més, compte amb Punts d’Assessorament Energètic (PAE), un servei que ofereix la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics. 

Per tal de ser atès, es pot contactar amb els PAE mitjançant telèfon, correu electrònic o de forma presencial en les diferents oficines distribuïdes per la ciutat. Per a més informació sobre les vies de contacte i el servei, pots consultar aquest enllaç.

Més informació