Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Vols entendre la factura de l’aigua? T’hi ajudem!

22/01/2024 - 16:40

Habitatge. Conèixer i entendre els conceptes clau de la factura de l’aigua és bàsic per saber si el que estem pagant es correspon amb les nostres necessitats. A més, t’expliquem quines bonificacions existeixen per a persones en situació de vulnerabilitat.

L’aigua és un bé essencial i molt escàs i fer que arribi a casa dels ciutadans i ciutadanes comporta uns costos. A diferència de la llum i el gas, no podem triar la companyia de l’aigua perquè cada municipi té la seva i és la que ens fa la factura. En el cas de Barcelona, aquesta companyia és Aigües de Barcelona.

A continuació, hem elaborat una guia útil per entendre la factura de l’aigua.

Com és la factura de l’aigua?

El primer que cal saber és que és bimestral -és a dir, que t’arriba a la bústia cada dos mesos- i es desglossa d’aquesta manera:

 • Subministrament d’aigua. Es refereix al consum d’aigua i es divideix en els següents conceptes:
  • Quota de servei. És la part fixa que depèn del tipus d’habitatge. Com més punts d’aigua, més cara és la quota.
  • Consum d’aigua. Varia depenent del que consumim. Es factura per trams i el preu que paguem per cada m³ d’aigua augmenta a cada tram. Així, si superem un tram, la mateixa quantitat d’aigua ens costa més diners. Aquesta mesura pretén promoure un consum responsable de l’aigua. Si viviu més de tres persones a la llar, podeu demanar ampliar la quantitat d’aigua que us pertoca per tram.
 • Cànon de l’aigua. És un tribut que es paga a l’Agència Catalana de l’Aigua. Com el consum d’aigua, també es factura per trams i la quantitat d’aigua que ens pertoca per tram es pot ampliar si viuen més de tres persones a la llar.
 • Taxes de clavegueram i de recollida de residus. Són dos impostos que recapta l’Ajuntament de Barcelona.
 • IVA. El consum d’aigua i el cànon estan subjectes a un 10% d’IVA.

La factura de l’aigua també proporciona aquesta informació sobre el subministrament:

 • Logotip i informació de la companyia d’aigua: CIF, denominació social i domicili social.
 • Dades de la factura: número de la factura, període de facturació, etc.
 • Resum de la facturació: inclou el preu total a pagar desglossat per conceptes.
 • Informació del consum d’aigua: quantitat de m³ d’aigua que hem consumit en dos mesos, la lectura i un histograma amb l’històric del nostre consum.
 • Dades del contracte: tota la informació necessària sobre el punt de subministrament i dades contractuals (com el titular o l’adreça), que són imprescindibles a l’hora de fer gestions.

Bonificacions en la factura de l’aigua

Les persones en situació de vulnerabilitat disposen de bonificacions per reduir el preu de la factura. Els requisits per beneficiar-se’n es poden consultar al web d’Aigües de Barcelona.

Les bonificacions més importants són:

 • Tarifa social: bonificació del 100% de la quota de servei i de l’import corresponent al consum d’aigua en el primer i el segon tram.
 • Tarifa social del cànon de l’aigua: bonificació del 100% de l’import corresponent al cànon de l’aigua si no se supera el primer tram o del 50% de cadascun dels trams si s’ha superat el primer.
 • Bonificació o exempció de la taxa de recollida de residus: bonificació d’entre el 50% i el 100% d’aquesta taxa.
 • Exempció de la taxa de clavegueram: bonificació del 100% d’aquest impost.

Punts d’Assessorament Energètic

Et recordem que l’Ajuntament de Barcelona posa a la teva disposició Punts d’Assessorament Energètic (PAE) que ofereixen la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics.

En aquest enllaç trobaràs més informació sobre el servei, com contactar-hi i la seva ubicació.

Més informació