Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Vols entendre la factura de la llum? T’hi ajudem!

22/03/2023 - 16:24

Habitatge. Conèixer els conceptes clau de la factura i ser conscients de les necessitats energètiques que te la nostra llar ens pot ajudar a pagar menys per la llum.

Entendre la factura de la llum és important per no pagar més diners del necessari pel subministrament elèctric. Tenir clars els conceptes clau que inclou la factura i saber les necessitats energètiques que te casa nostra ens pot ajudar a reduir el cost econòmic de la llum. A continuació oferim una petita guia per interpretar-la millor i per determinar si ens cal rebaixar la potència contractada d’acord amb el que realment consumim.

 

A la factura d’electricitat es cobren principalment quatre conceptes: l’energia consumida, la potència contractada, el lloguer del comptador i els impostos.

1. Energia consumida: És la quantitat d’energia (en kWh) que s’ha utilitzat durant el període de facturació. Està formada per tres conceptes: el cost de l’energia, els peatges i els càrrecs.

a) Al mercat regulat, el cost de l’energia varia per cada hora de cada dia en funció dels preus del mercat majorista diari, que depèn de l’oferta (quantitat d’energia que es genera) i la demanda (quantitat d’energia necessària). Al mercat lliure es poden oferir els preus lliurement.

b) Els peatges i càrrecs son constants i es divideixen en 3 períodes. El P1 (punta) de 10 h a 14 h i de 18 h a 22 h els dies laborables, el P2 (pla) de 8 h a 10 h, de 14 h a 18 h i de 22 h a 24 h els dies laborables, i el P3 (vall) de 24 h a 8 h els dies laborables i durant tot el dia els caps de setmana i festius nacionals. El P1 és el període més car i el P3 el més barat.

2. Potència contractada: La potència contractada (en kW) ens limita la quantitat d’energia que podem demanar en un moment determinat, és a dir, la simultaneïtat d’ús dels equips elèctrics de la llar. Com més aparells hagin d’estar connectats alhora, més potència s’ha de contractar. La potència és un terme fix que es divideix en dos períodes: El P1, més car, de 8 h a 24 h els dies laborables i el P2, més barat, de 24 h a 8 h els dies laborables i durant tot el dia els caps de setmana i festius nacionals. En un subministrament domèstic la potència contractada pot ser de màxim 15 kW i es pot contractar en intervals de 0,1 kW.

3. Lloguer del comptador: El comptador és, normalment, de la companyia distribuïdora i es paga a cada factura en concepte de lloguer.

4. Impostos: La factura d’electricitat inclou dos impostos, l’impost elèctric (5,11%) sobre el total de l’energia i la potència; i l’IVA (21%), sobre el total de la factura.

5. Altres conceptes: En alguns casos, també es poden trobar altres conceptes a la factura com regularitzacions per actualitzacions referents a la normativa que tinguin caràcter retroactiu, o bé costos relacionats amb els peatges de transport i distribució com per exemple els referents a una baixada de potència o el dipòsit en la primera contractació. En les factures del mercat lliure també és habitual que s’ofereixin serveis addicionals que no estan relacionats amb el subministrament elèctric com per exemple un servei de manteniment pels electrodomèstics de la llar.

En el cas que existeixi una instal·lació d’autoconsum amb excedents o que hi hagi una bonificació pel bo social es descompta també a la mateixa factura.

 

A més, la factura d’electricitat proporciona informació sobre el subministrament. En destaquem la següent:

0. Logotip i informació de la comercialitzadora amb qui tenim contracte (CIF, denominació social i domicili social)

1. Dades de la factura (número de la factura, període de facturació, etc.)

2. Resum de la facturació (inclou el preu total a pagar en la factura desglossat per conceptes)

3. Informació del consum elèctric: Consum d’energia en la totalitat del període expressat en kWh. També s’hi pot trobar la lectura, en els tres períodes de facturació (punta, pla i vall).

4. Dades del contracte: En aquest apartat trobem tota la informació necessària sobre el punt de subministrament i dades contractuals, que són imprescindibles a l’hora de fer gestions amb la nostra comercialitzadora o la futura comercialitzadora que vulguem contractar, com el titular, l’adreça, el CUPS (codi unificat del punt de subministrament) o la potència contractada.

 

Reduir la despesa en 5 passos

Una fórmula per reduir el cost de l’electricitat és tenir la potència contractada adequada pel consum energètic que tingui la llar. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

1. Busca la potència contractada (en kW) a la teva factura de la llum.
2. Busca el teu consum màxim (també anomenada potència màxima demandada).
3. Busca el CUPS (Codi Universal Punt Subministrament).
4. Si és necessari, truca a la teva companya.
5. Demana que t’abaixin la potència. El cost per reduir la potència contractada és de 10,94€ (IVA inclòs).

 

L’Ajuntament de Barcelona, a més, compte amb Punts d’Assessorament Energètic, un servei que ofereix la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics. Pots consultar més informació sobre el servei, com les vies de contacte i la seva ubicació, en aquest enllaç.

Més informació