Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Vols comprar un habitatge de segona mà? Abans, verifica el seu estat!

03/12/2021 - 13:39

Habitatge. Si volem comprar un habitatge de segona mà, caldrà que investiguem la situació de l'habitatge. En aquest article t'expliquem com

La compra d’habitatge

Darrerament s’ha vist un increment en la compra d’habitatge entre les persones joves. El motiu? Unes condicions més favorables a l’hora d’aconseguir una hipoteca i els elevats preus del lloguer fan que les persones que tenen una certa estabilitat laboral i alguns estalvis, es plantegin la possibilitat de comprar un habitatge.

Quan mirem de prop el mercat de la compra d’habitatge, veiem que existeixen molts tipus d’immobles. Hi ha possibilitat de comprar nova construcció, o habitatges sobre plànol (encara per construir) o escollir comprar un habitatge de segona mà.

Si tenim en compte el preu, ens decantem per aquest darrer tipus d’habitatge, que resulta més econòmic que els habitatges de nova construcció.

Si decidim comprar un d’aquests habitatges de segona mà, haurem de tenir en compte que aquest serà un habitatge que tindrà uns anys de vida, amb una història que cal conèixer per tal de fer la compra de forma segura.

Què cal que tinguem en compte?

L’Estat de l’habitatge

Un cop hem escollit l’habitatge que volem comprar serà necessari conèixer:

1.- La titularitat i les càrregues de l’habitatge.

Serà important conèixer la identitat de les persones propietàries  que són les que estan autoritzades a vendre l’habitatge. També és fonamental saber si l’habitatge té o no  càrregues. Les càrregues són deutes de la persona que ven l’habitatge i de les quals respon amb l’habitatge. La persona venedora les haurà de liquidar abans de vendre l’habitatge.

La manera de conèixer la titularitat i les càrregues de l’habitatge és a través de l’anomenada nota simple. ÉS un document emès pel Registre de la propietat on està inscrit l’habitatge. Normalment, ens l’ha de facilitar la persona venedora, encara que també el podem aconseguir a través del lloc web Registradores.

2.-L’estat del pagament dels impostos i de quotes i derrames de la comunitat.

L’Impost de Béns Immobles (IBI) és un impost municipal associat a la propietat, tot propietari ha de pagar aquest impost. Serà important abans de comprar assegurar-nos que la persona venedora ha pagat aquests impostos,  Per això, cal que demanem l’últim rebut pagat d’IBI.

El mateix passarà amb les  despeses de la Comunitat de Propietaris (quota mensual i derrames), aquestes despeses són necessàries per mantenir i conservar l’edifici on es troba l’habitatge. La persona que ven ha d’estar al corrent dels pagaments per aquests conceptes.

Necessitarem un certificat del president de la Comunitat que acrediti que l’habitatge es troba al corrent de pagament de quotes i derrames de la comunitat. També serà convenient poder  examinar les actes de la comunitat per veure si hi ha derrames pendents de cobrament.

En relació amb l’edifici on es troba l’habitatge, si aquest té 45 anys o més, caldrà demanar l’informe d’Inspecció tècnica de l’edifici per comprovar l’estat  de conservació i saber si hi ha alguna rehabilitació pendent.

També serà important, examinar lestat urbanístic de l’edifici. Aquesta informació serà fonamental per saber si l’habitatge té alguna afectació urbanística que pugui treure valor a l’habitatge o significar que en un futur se’ns pugui expropiar l’habitatge.

Si comprem un habitatge a la ciutat Barcelona, podrem revisar la situació urbanística d’un determinat immoble, consultant el Portal d’Informació Urbanística de Barcelona.

Per últim, serà vital assegurar-nos que l’habitatge té cèdula d’habitabilitat. Heu de tenir en compte que a Catalunya, les notaries no poden signar compravendes si l’habitatge no té la cèdula d’habitatge en vigor.

Si vols ampliar aquesta informació, et convidem a recuperar l’activitat virtual realitzada el passat 1 de desembre de 2021 en el marc de la Joventut connectada, “Què has de tenir en compte a l’hora de comprar un habitatge?”.

Si voleu comprar un habitatge i teniu dubtes amb relació a la compra d’habitatge o qualsevol dubte relacionat a l’habitatge, podeu demanar cita a l’Assessoria d’Habitatge Compartit a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.