Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Trenta professionals més per reforçar la Unitat Antidesnonaments

14/02/2022 - 14:41

Habitatge. Dos terços dels professionals de l’àmbit social i la mediació treballaran al carrer i al costat de les famílies, i la resta seran a les oficines de l’habitatge de cada districte.

El servei de la Unitat Antidesnonaments passa de 16 a 43 treballadors i treballadores, amb la novetat d’un nou equip jurídic de cinc persones, que completarà l’equip d’administració i coordinació i que assumirà la interlocució única i especialitzada amb els òrgans judicials, clau per conèixer els casos judicialitzats en el mínim temps possible i poder intervenir com més aviat millor.

La resta de l’ampliació es concreta amb l’augment de tretze a trenta professionals de l’àmbit social i la mediació. D’aquesta trentena de professionals, vint estaran territorialitzats, treballaran al carrer i al costat de les famílies, i deu seran a les oficines de l’habitatge. Hi ha una oficina de l’habitatge a cada districte; si hi voleu contactar, consulteu aquest enllaç.

El preu de la licitació per a la renovació de la unitat ascendeix a 5.091.112 euros per una durada de dos anys amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals, fins a un total de quatre anys. Això suposa un increment notable de la inversió econòmica, que passa de 700.000 euros a 2,5 milions d’euros l’any.

Més recursos i una millor coordinació amb tots els agents

Amb aquesta ampliació els equips disposaran de més temps i recursos per conèixer els casos amb més antelació i podran articular la millor resposta possible amb tots els recursos disponibles per evitar la pèrdua de l’habitatge. Alhora, les famílies tindran un professional de referència únic, que farà una atenció integral durant tot el procés. L’acompanyament a les famílies és clau per ajudar a reduir l’ansietat i l’angoixa que suposen els processos de llançament.

També es busca més coordinació i col·laboració amb tots els agents que intervenen en un procés de llançament, tant pel que fa a la interlocució amb entitats i moviments socials relacionats amb el dret a l’habitatge com pel que fa a les comitives judicials i el cos de Mossos d’Esquadra a fi de preveure l’escenari, anticipar respostes i articular la intervenció que perjudiqui menys les famílies.

Trezte mil famílies ateses des del 2017

La unitat es va crear el 2015 davant la necessitat de disposar d’un servei que oferís una atenció específica a les famílies en situació de vulnerabilitat. Actualment, gràcies a la intervenció de la Unitat Antidesnonaments i els moviments veïnals, el 90% de les ordres de llançament a la ciutat no s’executen i el 80% se suspenen abans del dia assenyalat.

Des del 2017, llevat del 2020, amb l’aturada general durant el confinament, el nombre de famílies ateses per la unitat s’ha mantingut estable, i el 2021 s’ha situat en 2.267 famílies. En total ha atès 13.000 famílies, unes 31.000 persones, un terç de les quals eren menors.