Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Sortejada l’adjudicació de 41 habitatges de lloguer social a Barcelona

20/09/2023 - 11:01

Habitatge. Un sorteig determina les persones adjudicatàries d’una quarantena d’habitatges de les promocions de ‘Porta Trinitat’, ‘Ciutat de Granada 95-97’ i ‘Veneçuela 96-106’.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), va efectuar aquest dilluns 18 de setembre un sorteig per determinar les persones o unitats de convivència afavorides amb algun dels 41 habitatges amb protecció oficial de lloguer social situats a Barcelona i presents en la convocatòria. 

La quarantena d’habitatges pertanyen al Grup B de la convocatòria d’adjudicació de les promocions de ‘Porta Trinitat’, ‘Ciutat de Granada, 95-97’ i ‘Veneçuela, 96-106’ i formen part del total de 145 habitatges que conformen la convocatòria. I és que en paral·lel al Grup B, també es comptabilitzen 104 habitatges corresponents al Grup A. Els habitatges d’aquest grup van destinats a persones o unitats de convivència amb uns ingressos anuals entre 4.500€ i 11.800€, mentre que els del Grup B a uns ingressos anuals entre 11.801€ i 23.600€.

Entre els 41 habitatges del Grup B sortejats, una desena són d’un dormitori, vint-i-cinc tenen dos dormitoris, quatre tenen tres dormitoris i dos són habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb un i dos dormitoris, respectivament.

Després de formalitzar-se les llistes definitives de sol·licitants que complien amb tots els requisits comuns i específics fixats a les bases reguladores i que optaven als habitatges, un sorteig efectuat davant notari a la seu de l’IMHAB ha determinat les persones seleccionades. En total, s’han realitzat 16 sorteigs de forma separada, cada un d’ells corresponent a una llista definitiva de sol·licitants. 

Les llistes inclouen habitatges d’un, dos o tres dormitoris, habitatges adaptats, per a menors de 35 anys, per a famílies monoparentals i de contingent general. Tant el sistema previ d’assignació aleatòria de números de participació en el sorteig com el d’extracció de números segueixen un procediment informàtic avalat per la Comissió de Peritatge del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.

Les promocions en qüestió corresponen a ‘Porta Trinitat’, ubicada a la Carretera de Ribes, 55-61 (Sant Andreu), amb 15 habitatges per adjudicar; ‘Ciutat de Granada’, ubicada al c. Ciutat de Granada, 95-97 (Sant Martí), amb 5 habitatges; i ‘Veneçuela’, ubicada al c. Veneçuela, 96-106 (Sant Martí), amb 21 habitatges. De la totalitat de 41 habitatges en sorteig, predominen els reservats a contingent general (13), seguit dels reservats a menors de 35 anys (12) i els de reserva territorial (11). 

​​Els habitatges, de lloguer social i destinats a ser residència habitual i permanent, van dirigits a col·lectius desfavorits econòmicament, per aquest motiu l’import del lloguer a abonar d’aquests habitatges es calcularà en funció dels ingressos de la persona o unitat de convivència adjudicatària. Els contractes, regits per la LAU i la normativa d’habitatges de protecció oficial, se signaran per una durada mínima de set anys 

A continuació, podeu consultar les bases reguladores d’aquest procediment, on consten els requisits comuns i específics de la convocatòria, així com el funcionament del sorteig, l’adjudicació dels habitatges i la formalització del contracte d’arrendament, entre altres informacions rellevants.  

Bases reguladores