Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Saps com inscriure’t al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Barcelona?

16/06/2023 - 15:11

Habitatge. En uns pocs passos, t’expliquem com donar-te d’alta al Registre, i poder optar a un habitatge de protecció oficial a la ciutat de Barcelona.

Per optar a un habitatge amb protecció oficial a Barcelona, és un requisit indispensable estar correctament inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona. 

La teva inscripció en quatre passos

Abans d’iniciar la teva alta, has de tenir en compte dues consideracions prèvies:

  • Et pots inscriure al Registre de forma individual, o de part de diverses persones, si formeu una unitat de convivència. És a dir, si conviviu en el mateix habitatge o ho voleu fer en el futur.
  • Has de complir els següents requisits: ser major d’edat o menor emancipat/ada; no tenir cap pis en propietat llevat d’excepcions; que la persona sol·licitant principal estigui empadronada a Barcelona; i no superar els ingressos màxims que estableix el reglament del Registre

Ara sí, els passos a seguir per formalitzar la teva inscripció són:

1. Tens tres vies diferents per dur a terme la inscripció:

   1.1. Per internet, a través de la pàgina oficial del Registre. I un cop a dins, a la pestanya “Nova sol·licitud d’inscripció”.

   1.2. Per telèfon, al 010, on un agent formalitzarà la teva sol·licitud d’inscripció.

   1.3. A una oficina d’habitatge amb cita prèvia, que pots demanar trucant al 010.

2. Un cop emplenada la sol·licitud, caldrà signar-la i lliurar-la juntament amb la documentació en paper. Tens dues opcions:

   2.1. Si prefereixes el correu ordinari, t’enviarem la sol·licitud al teu domicili junt amb un sobre per retornar la sol·licitud signada amb la documentació, o portar-ho tu mateix a una oficina d’habitatge, sense cita prèvia.

  2.2. O bé pots imprimir la sol·licitud emplenada per internet, i juntament amb la documentació, entregar-ho en qualsevol oficina d’habitatge. Cal demanar cita al 010.

3. Pots consultar l’estat de la teva sol·licitud en qualsevol moment per internet, amb el codi de la teva sol·licitud i la contrasenya triada, o bé per telèfon, amb el codi i el DNI.

4. Un cop la teva inscripció ja consti com a completada, podràs participar en aquelles convocatòries en què compleixis els requisits segons les dades que constin a la teva inscripció al Registre. Al web del Registre trobaràs les convocatòries en curs.

Per a més informació, pots consultar l’apartat web sobre el Registre.