Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

S’adjudiquen 93 habitatges públics al Bon Pastor

29/04/2022 - 14:47

Habitatge. Aquest procés culmina el procés de reallotjament de les famílies de les cases barates

Noranta-tres famílies van participar al sorteig dels habitatges públics de la IV fase de la remodelació de Bon Pastor i que determinarà l’ordre en què s’escolliran els habitatges. Es van fer quatre sortejos definits pel número de dormitoris i composició de les unitats familiars. El sorteig, fet davant de notari, va comptar amb la presència de la regidora d’habitatge, Lucía Martín i la referent del Parc Públic, Pilar Gràcia. Martín va remarcar que amb aquest sorteig “fem història, feu història, i estem aquí juntes per celebrar-ho”.

Aquest sorteig culmina la quarta fase del procés de remodelació del Bon Pastor que preveu la substitució de 784 cases barates, amb problemes d’humitats, per habitatges nous. “Jo he crescut sentint que havia d’arribar aquest moment. Per fi això culmina, aquest és l’últim sorteig que fem per reallotjar les famílies de les cases barates”, va explicar Martín. La regidora d’habitatge també ha volgut recordar la importància de la lluita veïnal per aconseguir fer realitat el projecte. “L’associació de veïns del Bon Pastor ha estat acompanyant i lluitant perquè tot aquest procés es faci realitat, així que moltes felicitats per haver aconseguit arribar fins aquí i estic molt contenta de compartir-ho amb vosaltres”, va dir Martín.

En aquesta fase s’adjudiquen 93 habitatges de tres edificis. El primer, amb accessos pel carrer Claramunt,55 i carrer Salomó 1 i 7, consta de 38 habitatges repartits en tres escales. D’aquests habitatges 23 tenen tres habitacions, 14 en tenen dues i un és un habitatge adaptat d’una habitació. Compta també amb tres locals comercials a la planta baixa i 38 places d’aparcament i 17 trasters al soterrani. El segon edifici, al carrer Novelles 1-3, consta de sis plantes pis, una planta baixa i dos soterranis. Hi haurà 42 habitatges d’entre 60 i 89 m2 útils. D’aquests pisos 16 tindran dues habitacions i 26 en tindran tres. El tercer edifici plurifamiliar albergarà 60 habitatges, i un aparcament al c/ Biosca, 20-28.

400 habitatges públics en construcció a Sant Andreu

El districte de Sant Andreu concentra gran part de les promocions d’habitatge protegit de Barcelona. Entre 2016 i 2021 s’han finalitzat catorze promocions que sumen un total de 548 habitatges, promoguts per l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona i amb la col·laboració de promotors privats. Actualment té 405 habitatges en construcció i 290 previstos.

Adquisició d’habitatges del mercat privat

La construcció de nous habitatges no és l’única estratègia per augmentar el parc d’habitatge públic de la ciutat. Entre 2015 i 2021 l’Ajuntament ha comprat 1.045 habitatges del mercat privat per convertir-los en habitatge de lloguer social. Només durant l’any 2021 n’ha adquirit 377, dels quals 358 corresponen a dotze finques senceres i 19 a habitatges individuals.

L’Ajuntament també capta habitatges del mercat privat per fer front a l’emergència habitacional i augmentar el parc d’habitatge assequible a través de quatre programes. El primer, el conveni amb la SAREB i el Building Center que, des de 2015, ha captat 181 habitatges buits per la Mesa d’Emergència i pisos ja ocupats on s’ha valorat la situació de les famílies per valorar, si s’escau un lloguer social. A través del conveni amb la Fundació Hàbitat 3, signat el 2015 i renovat per quatre anys el 2019, s’han captat 403 habitatges buits. L’any 2020 es va iniciar el programa de captació de pisos turístics que ha captat 130 habitatges per donar un solució habitacional temporal a famílies que actualment es troben en pensions. Per últim, s’han capat 1.120 habitatges per la Borsa de Lloguer de Barcelona des de 2015.