Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Oberta la convocatòria de cessió d’habitatge públic a entitats socials per a col·lectius vulnerables

02/11/2023 - 10:43

Habitatge. Les entitats socials del tercer sector interessades poden sol·licitar, fins a l’1 de desembre, la cessió d’habitatges destinats a col·lectius en situació de vulnerabilitat social i econòmica

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona obre una convocatòria per atendre aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat o exclusió, desprotecció, discapacitat o dependència relacionada amb l’habitatge i l’emergència habitacional. Concretament, els habitatges públics de la convocatòria s’adrecen a entitats privades d’iniciativa social i sense ànim de lucre que treballen amb aquests col·lectius més vulnerables.

El procés d’adjudicació atorgarà un total de 10 habitatges, preferiblement de règim de protecció oficial, amb una superfície compresa entre els 40 m2 i els 90 m2, aproximadament. A més, disposen d’un, dos o tres dormitoris, en funció del cas.

La durada del conveni o contracte serà com a mínim de tres anys, segons normativa corresponent, renovable en funció de cada cas. Una vegada s’adjudiquin aquests habitatges, se’n podran adjudicar altres disponibles de característiques similars en altres promocions ubicades a diferents punts de la ciutat.

Entre els requisits comuns que han de complir les entitats socials, està el de desenvolupar totalment o parcialment l’àmbit d’actuació a Barcelona, acreditar una solvència tècnica, així com una solvència econòmica-financera (especificada a les bases reguladores) i destinar els habitatges a persones necessitades de salut, en situació de sensellarisme, amb problemes de salut mental, en situació d’exclusió residencial, entre altres casos.

A més de complir amb els requisits mencionats anteriorment, la documentació obligatòria a presentar és la següent:

  • Sol·licitud amb les dades bàsiques de les entitats i la seva petició concreta d’habitatges (màxim dos habitatges per a cada entitat).
  • Declaració responsable segons compleixen requisits.
  • Memòria descriptiva de màxim 10 pàgines degudament omplerta segons model annexat.
  • En cas de ser adjudicatari i no estar registrat al fitxer d’entitats de l’Ajuntament cal presentar la documentació especificada a les bases reguladores de la convocatòria.

Tant la fitxa de sol·licitud com la memòria descriptiva i la declaració responsable es poden trobar i descarregar de forma adjunta a la notícia, a l’apartat ‘Més informació’.

La convocatòria, actualment oberta, tancarà el termini de presentació de sol·licituds l’1 de desembre de 2023, aquest inclòs. Tota la informació s’haurà d’enviar a la bústia de correu electrònic especificada a les bases reguladores.

La informació relativa a la publicació de les llistes provisionals i definitives baremades, així com l’ordre d’assignació dels habitatges, la composició de la comissió tècnica de validació i adjudicació i la formalització del contracte es pot consultar de forma detallada a les bases reguladores adjuntes en aquesta notícia.

Bases reguladores habitatges inclusió

Resolució d’inici de la convocatòria

Declaració responsable habitatges d’inclusió

Fitxa de sol·licitud

Memòria descriptiva

Més informació