Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nova ampliació de les mesures Covid-19 pel manteniment de l'habitatge i els subministraments de la llar

09/09/2021 - 12:30

Habitatge. Es fixen nous terminis de les mesures pel manteniment l'habitatge i els subministraments de la llar i pal·liar els efectes de la covid-19 entre les persones més vulnerables.

 

Al passat mes d’agost, es va aprovar la pròrroga d’algunes de les mesures per ajudar a mantenir l’habitatge i els subministraments de la llar i així minimitzar les situacions de vulnerabilitat ocasionades per la covid-19. L’aplicació d’aquestes mesures responen al Reial Decret Llei 16/2021, del 3 d’agost, d’adopció de mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

En aquest sentit, és interessant saber que:

1. S’ha ampliat la possibilitat de demanar una pròrroga extraordinària de fins a 6 mesos en tots el contractes de lloguer habitual que finalitzen abans del 31 d’octubre de 2021, inclòs. 

 • No serà possible beneficiar-se d’aquesta pròrroga si la persona propietària ha comunicat que necessita el pis per a ella mateixa, per a un familiar o el seu cònjuge (en cas de separació).
 • Durant la pròrroga extraordinària, l’arrendador/a continuarà aplicant les mateixes condicions contractuals vigents.

2. El termini per sol·licitar la moratòria de les rendes del lloguer s’ha ampliat fins al 31 de d’octubre de 2021 en els casos on la part arrendadora sigui una empresa, una entitat d’habitatge o un gran tenidor d’habitatge.

La persona propietària ha de contestar les  sol·licituds en un termini de 7 dies. És convenient sol·licitar-ho per escrit a l’arrendador/a, i, juntament amb aquest escrit, aportar la documentació següent:

 • Certificat acreditatiu de la situació de desocupació o cessament d’activitat si som autònoms o autònomes.
 • Llibre de família o document que acrediti la situació de parella de fet.
 • Certificat de convivència.
 • Declaració de discapacitat, dependència o incapacitat permanent.
 • Acreditació de la titularitat de béns de cada persona que figuri en la unitat de convivència.
 • Declaració responsable que es compleixen amb els requisits exigits amb aquest decret, per considerar-te persona amb dificultats econòmiques.

3. Les persones afectades per procediments de desnonaments derivats de contractes de lloguer, que encara no tinguin data de llançament, podran demanar al jutjat la suspensió extraordinària de l’acte de llançament i que sigui aquest mateix qui ho notifiqui a Serveis Socials.

Es podrà realitzar aquest tràmit sempre que demostrin:

 • Una situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la covid-19
 • Dificultats per  trobar un habitatge alternatiu 

També podran demanar aquesta suspensió les persones afectades per desnonaments i llançaments en procediments d’ocupació d’immobles de persones jurídiques o persones propietàries de més de déu immobles per la via civil i penal, sempre que demostrin:

 • Una situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la covid-19.
 • Que la persona que habita l’immoble sense títol, sigui una persona dependent de conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a la situació de dependència, o tingui a càrrec seu un menor o una persona en situació de dependència.

La suspensió tindrà efectes vigents fins que els Serveis socials adoptin les mesures oportunes i, en tot cas, fins al 31 d’octubre de 2021.

Subministraments 

En matèria de subministraments, la nova normativa estableix les següents mesures:

 • Prohibició de suspensió d’energia elèctrica, gas natural i aigua fins al 31 d’octubre de 2021, a tots els consumidors amb la condició de consumidor vulnerable, vulnerable sever o amb risc d’exclusió social segons RD 897/2017, de 6 d’octubre.
 • La condició de consumidor vulnerable i en conseqüència el dret a percebre el bo social, no s’extingirà fins a la data de 31 d’octubre de 2021.

Si teniu algun dubte sobre com beneficiar-vos de les diferents mesures esmentades o preguntes relacionades amb l’habitatge, demaneu cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol punt infoJOVE de la ciutat.