Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nous criteris per evitar sancions desproporcionades als pisos turístics irregulars

26/07/2021 - 13:44

Turisme. Es penalitzarà si hi ha reincidència i segons el nombre d’establiments, i es tindrà en compte la situació econòmica de l’infractor.

Els propers dies entrarà en vigor una mesura que fixa de manera més proporcionada els imports de les sancions relacionades amb l’activitat il·legal d’habitatge d’ús turístic. Es tindran en compte factors com la reincidència, el nombre d’allotjaments comercialitzats o la situació econòmica de l’infractor a l’hora d’aplicar uns criteris comuns en les sancions.

Es tracta d’un pas més en el pla de xoc municipal impulsat el juliol del 2016 per posar fre i ordre als pisos turístics irregulars que operaven sense llicència.

Des d’aleshores s’han imposat 9.077 sancions, d’acord amb la Llei de turisme de Catalunya, que tipifica com a infracció molt greu el fet de comercialitzar o fer publicitat d’activitats o serveis turístics sense l’habilitació corresponent.

Inicialment els imports de les sancions anaven de 30.000 a 300.000 euros, i a partir del 2017, arran d’un canvi normatiu en l’àmbit català, la xifra va augmentar i es va establir entre 60.001 y 600.000 euros, amb atenuacions si es tractava de lloguer ocasional o situació de vulnerabilitat.

L’objectiu de la mesura és distingir entre els multiinfractors que operen amb xarxes organitzades i les persones individuals que lloguen el seu pis de manera esporàdica per complementar els seus ingressos i que han d’afrontar sancions que es consideren desproporcionades i posen en risc l’economia familiar.

Així, s’actualitzen els criteris que s’aplicaran en les noves sancions i també en la revisió de les sancions imposades en els últims anys a fi d’adaptar-les.

Tot i que es manté la consideració de molt greu en les infraccions vinculades a l’activitat il·legal d’un pis turístic sense llicència, algunes es poden considerar com a greus i se sancionarien amb un import de 6.001 euros si s’acredita el següent:

  • No es reincideix en la conducta infractora.
  • Es cessa l’activitat il·legal de manera voluntària, desactivant de manera visible i comprovable tots els anuncis de l’allotjament de les plataformes de lloguer turístic.
  • Es comercialitza un sol allotjament turístic.
  • El pis on s’ha comès la infracció és el domicili habitual de la persona infractora en el moment de la infracció.
  • No es disposa de cap altre immoble a la ciutat a banda del domicili habitual, ni en propietat ni en règim de lloguer.

Es podrà aplicar una reducció de 3.000 euros a la sanció proposada sempre que el volum d’ingressos de la unitat familiar no superi el salari mínim interprofessional multiplicat per dos. De la mateixa manera, la sanció podrà incrementar-se en 3.000 euros en funció de cadascuna de les circumstàncies agreujants següents:

  • En cas de residència habitual professionalitzada.
  • Reiteració de la presència de l’establiment en més d’una acta presencial de la Guàrdia Urbana o els serveis d’inspecció municipals, o la combinació de cerca web i d’inspecció presencial.
  • Existència de denúncies, queixes i altres proves que demostrin molèsties veïnals.