Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nous ajuts a la rehabilitació: més de 71 milions d’euros per fer una ciutat energèticament eficient

29/06/2022 - 10:20

Habitatge. L’objectiu és rehabilitar 15.000 habitatges en els propers tres anys.

Oberta la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació energètica del parc d’habitatge de la ciutat, que, segons conclou el darrer estudi de l’Observatori Municipal de l’Habitatge de Barcelona, està envellit i és vulnerable energèticament. La inversió pública per a aquests ajuts és de 71 milions d’euros (41 milions provindran dels ajuts europeus Next Generation), la quantitat més gran fins ara per a aquest tipus de rehabilitacions. L’objectiu és reformar 15.000 habitatges en els propers tres anys.

Es calcula que rehabilitar un habitatge energèticament permet un estalvi de 620 euros l’any de mitjana en la factura de la llum i permet reduir l’emissió de CO2 en 811 quilograms per habitatge rehabilitat.

Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de juny de 2023, i s’actuarà en tres línies diferents: en habitatges, en edificis sencers i en l’àmbit del barri. Els col·legis professionals d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, col·laboraran en la tramitació dels expedients de la línia d’edificis per agilitar els processos de validació de projectes.

Les obres seran subvencionables fins a 3.000 euros, i hauran de reduir el consum d’energia com a mínim en un 30% i la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració en un 7%. En el cas dels edificis, la subvenció pot anar del 40% al 80%, segons l’estalvi aconseguit.

Pel que fa als barris, es preveu actuar en l’àmbit del Pla de barris, on estan integrades les finques d’alta complexitat, i en sis barris més: la Pau, Canyelles, la Trinitat Vella, el Congrés i els Indians, Can Peguera i el Besòs i el Maresme, amb una població de 87.500 habitants i, aproximadament, 350 edificis i 11.000 habitatges.

Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en l’estratègia de regeneració urbana en barris vulnerables amb un parc residencial degradat per desplegar-hi mesures socials, ambientals i econòmiques que contribueixin a millorar les condicions d’habitabilitat del veïnat i a reduir les desigualtats.

Més informació