Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nou impuls per facilitar l’accés a habitatge temporal a les persones amb dificultats d’emancipació

17/05/2022 - 15:11

Allotjament dotacional. La MPGM també vol regular l’obertura de residències d’estudiants en sòls destinats a equipaments, i es limitaran a un màxim del 7,5% de la superfície disponible.

El 27 de maig s’aprovarà de manera provisional al Ple del Consell Municipal la modificació del Pla general metropolità (MPGM), que ordenarà la implantació d’allotjaments dotacionals en sòls destinats a equipaments i regularà l’increment del nombre de residències d’estudiants.

La MPGM estableix les condicions generals d’implantació dels allotjaments dotacionals en sòls destinats a equipaments, amb els objectius següents:

  • Potenciar la implantació d’allotjaments dotacionals per atendre les necessitats d’accés a l’habitatge de col·lectius com la gent gran, les persones vulnerables, joves o artistes i investigadors.
  • Garantir l’interès general dels sòls d’equipament, evitar l’especulació i preservar-los per a equipaments bàsics i de proximitat.
  • Distribuir els allotjaments dotacionals per tota la ciutat per evitar-ne la concentració.
  • Garantir unes condicions mínimes d’habitabilitat i potenciar els allotjaments autònoms, és a dir, l’habitatge independent de petites dimensions per davant de les residències col·lectives.
  • Reduir l’impacte de les residències d’estudiants i evitar la concentració d’edificis amb una alta densitat d’usuaris.
  • Generar allotjaments a preus assequibles.

Aquesta modificació també elimina el límit, del 5%, del sòl d’equipament destinat a allotjament dotacional de titularitat pública.

Pel que fa al sòl d’equipament de caràcter privat, es marca un màxim del 7,5% de la superfície destinada a allotjament dotacional. Amb les dades actuals hi ha un potencial de 10 hectàrees per desenvolupar, que es podrien traduir en tres mil allotjaments dotacionals complets o amb espais comunitaris nous.

La distribució d’allotjament dotacional per districtes es farà de manera equilibrada per evitar-ne la concentració.

Residències d’estudiants

Aquesta nova eina també vol regular l’augment del nombre de residències d’estudiants privades en sòls d’equipament que ha tingut lloc els últims anys. Actualment, entre les ja actives i les previstes, a la ciutat hi ha 79 residències, amb 13.800 places en sòl d’equipament i sòl de zona —és a dir, no qualificat d’equipament—. D’aquestes residències, 18 s’han tramitat els últims anys i estan en procés d’obtenir la llicència.

Aquest creixement ha suposat una pèrdua de la superfície destinada a equipaments i serveis bàsics i ha generat rebuig veïnal per l’impacte que tenen en els entorns, per exemple, en els casos detectats a l’avinguda del Paral·lel o el 22@.

La MPGM evitarà, així, que s’instal·lin residències de grans dimensions en zones saturades, amb l’objectiu de garantir el descans i la compatibilitat amb la vida quotidiana dels veïns i veïnes. L’equiparació amb l’actualització del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) farà que no se’n puguin obrir a les zones de decreixement (centre de la ciutat) ni de manteniment de places (corona que envolta el centre), excepte si es reconverteix un allotjament turístic o alberg de joventut.

Només se n’admetran en la resta d’àmbits de Barcelona, amb una capacitat màxima de 3.500 places i distàncies radials limitades entre elles.

Preus assequibles

L’aprovació de la MPGM anirà acompanyada de la tramitació d’una ordenança que regularà els preus dels allotjaments dotacionals i les residències d’estudiants, de manera que siguin accessibles i afavoreixin una oferta de qualitat, inclusiva i amb igualtat d’oportunitats.

Comparteix aquest contingut