Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nou Barris celebra la Setmana de l’Alimentació Sostenible amb una visita a l’habitatge cooperatiu Cirerers

07/10/2021 - 09:26

Un cop acabat, serà l'edifici més alt de l’Estat construït amb fusta

Un cop acabat, serà l'edifici més alt de l’Estat construït amb fusta

Del 14 al 24 d’octubre, Barcelona celebrarà la Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible, dins del marc de Barcelona capital Mundial de l’Alimentació sostenible 2021. En aquest context, durant 11 dies es duran a terme un munt d’activitats, tallers, xerrades, espectacles i altres esdeveniments variats per fomentar dietes saludables i accesibles per a tothom, amb la finalitat d’impulsar economies locals i sostenibles.

A Nou Barris, aquesta celebració es concretarà en una activitat no tan relacionada amb l’alimentació, però sí amb la sostenibilitat. Es tracta d’una visita a l’habitatge cooperatiu Cirerers, el 24 d’octubre, que es farà en tres torns: a les 11, 12 i 13 h.

L’edifici de cohabitatge cooperatiu Cirerers, format per 32 habitatges i espais comunitaris i amb les seves vuit plantes, serà l’edifici més alt de l’Estat construït amb fusta. Actualment en fase de construcció, l’edifici serà passiu perquè tindrà una mínima demanda energètica pel que fa a la climatització i producció d’aigua calenta, i serà ecològic perquè s’utilitzaran materials amb mínima petjada ecològica i preferentment orgànics.
A la coberta disposarà d’espais comuns on els veïns i veïnes podran dur a terme iniciatives diverses, per exemple un hort urbà col·lectiu.

Tota la informació i inscripcions a l’activitat, aquí.

Setmana de l’Alimentació Sostenible

Barcelona és reconeguda internacionalment com un dels grans centres europeus de consum i comercialització alimentària, i la seva gent són actors potencials d’un canvi real. La ciutat us proposa un recorregut per set itineraris: patrimoni gastronòmic, malbaratament vs aprofitament, urbanoruralitat i biodiversitat, petjada ambiental, alimentació i drets socials, proximitat i Més Setmana, organitzada per entitats de la ciutat que tenen a veure amb el món de l’alimentació.

Actuem, informem-nos, compartim coneixements… Tots som agents potencials en la transició cap a una alimentació sostenible!

Consulteu tota la informació al web alimentaciosostenible.barcelona/setmanaciutadana

La Setmana de l’Alimentació Sostenible és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.