Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Més habitatge públic i una nova escola bressol a les Casernes de Sant Andreu

17/03/2023 - 10:33

Habitatge. En total s’ha promogut la creació de mig miler de pisos públics de lloguer en tot aquest àmbit.

La nova promoció inclou 56 pisos de lloguer per a joves i amplia a més de mig miler els habitatges públics impulsats en tot aquest àmbit, un 80% de lloguer i un 20% de cohabitatge. La nova escola bressol serà el dotzè equipament d’aquestes característiques que es crea en els últims vuit anys.

Les actuacions en l’àmbit de les Casernes de Sant Andreu estan transformant l’espai en un pol de vida veïnal amb habitatge assequible i equipaments de barri.

A la urbanització del parc d’Antoni Santiburcio i la rambla de Marta Mata, dos grans espais d’estada i passeig amb zones verdes, s’hi afegeixen els projectes que crearan, en total, més de cinc-cents pisos públics: la promoció de pisos per a joves que es comença a construir ara, 152 pisos amb serveis per a gent gran que estan a punt d’acabar-se, tres projectes d’habitatges cooperatius en cessió d’ús (La Regadora, Sostre Cívic i TEB) i el centenar de pisos de lloguer que construirà l’operador Habitatge Metròpolis Barcelona.

Noranta places noves de 0 a 3 anys

La nova escola bressol municipal oferirà a partir del curs 2024-2025 noranta places. Tindrà un espai de 748 m² (636 m2 seran pati) amb sis estances per als grups de les diferents edats, bugaderia, cuina, menjador, aparcament de cotxets i sala per a les educadores.

Actualment s’estan construint dues escoles noves i s’estan ampliant i millorant dues més, a la Teixonera, les Corts, la Trinitat Nova i Sant Martí de Provençals.

Edifici industrial: més ràpid, menys impacte ambiental

L’edifici que inclourà la cinquantena de pisos per a joves és una promoció industrialitzada que es construirà amb làmines de fusta, de manera que es redueix sensiblement el termini d’execució de les obres i l’impacte ambiental als entorns.

Tindrà quatre plantes, més la planta baixa, amb una superfície construïda de 4.895 m2, i catorze habitatges per planta organitzats al voltant de tres patis interiors. La configuració de l’edifici a quatre vents i amb tres patis interiors garanteix la ventilació creuada i la il·luminació natural a tots els habitatges.