Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’IMHAB lliura les claus de 18 pisos de lloguer social al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou

31/05/2024 - 14:06

Habitatge. L'edifici del carrer de la Ciutat de Granada, 95-97, té 18 habitatges, d’un i dos dormitoris, que s’han destinat a persones i famílies inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha entregat aquest divendres, 31 de maig, 18 claus de pisos de lloguer social de la promoció situada al carrer de la Ciutat de Granada, 95-97, al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou (districte de Sant Martí).

Les persones i famílies adjudicatàries estaven inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona i destinaran per al lloguer un màxim del 30% dels seus ingressos.

D’acord amb els contingents específics que preveu la normativa, els habitatges s’han repartit de la següent manera:

  • 4 pisos s’han adjudicat a famílies dels barris de l’entorn.
  • 2, a famílies monoparentals.
  • 4, a menors de 35 anys.
  • 4 més, a persones amb discapacitat.
  • 1, a dones víctimes de violència masclista.
  • I 3, corresponents al contingent general.

Com és aquesta nova promoció?

L’edifici té cinc plantes i 10 pisos de 45 m² amb un dormitori i 8 pisos de 55 m² amb dos dormitoris. Tots ells tenen terrassa i una doble façana que permet la ventilació creuada i la màxima llum natural. Un d’aquests habitatges està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. A més, té un local, soterrani amb trasters i aparcament per a bicicletes.

Aquesta nova promoció és obra de Naxal Arquitectura, es va començar a construir a finals del 2021 i s’ha finalitzat enguany. Concretament, està a la cruïlla que formen els carrers de la Ciutat de Granada i dels Almogàvers. Aquesta situació i orientació fa que les zones de dia dels habitatges donin al carrer i al xamfrà, mentre que a la façana de l’interior d’illa hi ha les passeres que connecten els habitatges, l’escala i l’ascensor.

Una particularitat de l’edifici és que compta amb dues altures, és a dir, la part que dona al xamfrà és de planta baixa més tres i la cara de l’edifici que dona al carrer de la Ciutat de Granada és de planta baixa més cinc.

Més informació