Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’ICO, l’ICF i l’Ajuntament de Barcelona subscriuen un conveni innovador de 140 milions d’euros per ampliar l’habitatge social de la ciutat

29/07/2022 - 14:59

Habitatge. Cada entitat aportarà 70 milions d’euros per finançar les obres de rehabilitació i construcció d’habitatge social de lloguer i en cohabitatge que promoguin fundacions i cooperatives en cessió d’ús

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni de 140 milions d’euros (70 milios d’euros cada entitat) per finançar les obres de rehabilitació i construcció d’habitatge social de lloguer i en cohabitatge, que promoguin fundacions i cooperatives en cessió d’ús. L’acord presentat per Rosario Casero, directora general de Negocis de l’ICO, Jordi Òliva, conseller delegat de l’ICF, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, té com a objectiu dotar les cooperatives i les fundacions seleccionades per l’Ajuntament de l’accés a finançament perquè puguin desenvolupar els projectes de rehabilitació i construcció, potenciant així la col·laboració publicoprivada.

Aquest acord, pioner en el suport a polítiques d’habitatge i a la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, contribuirà a ampliar amb 1.000 vivendes el parc d’habitatge social en un període màxim de 10 anys, dels quals el 60% es destinaran al lloguer assequible i el 40% a cohabitatge.  Les operacions de finançament cobriran fins al 100% del cost del projecte amb el límit màxim del valor de taxació exclòs el sòl i en funció dels mòduls vigents. Amb caràcter orientatiu, el límit per al 2022 s’estableix en 120.000 euros per vivenda. 

Aquesta línia de 140 milions d’euros (dels quals cada entitat aporta el 50%) oberta per l’ICO i l’ICF es destinarà a finançar les actuacions tant de rehabilitació com de nova construcció que estiguin promogudes per cooperatives en cessió d’ús i fundacions seleccionades per l’Ajuntament al conveni ESAL. Les entitats poden tornar el préstec en un termini de fins a 30 anys.

 

Acord innovador per a l’economia social

Es tracta d’un acord pioner entre les tres parts, que s’han unit per primera vegada per promoure projectes de construcció i rehabilitació d’habitatge desenvolupats per l’economia social. El conveni també és una aposta per un model de col·laboració publicoprivada que garanteix la propietat pública del sòl, amb fórmules alternatives a la propietat plena (lloguer i cohabitatge) i que tenen per objectiu una política d’habitatge més col·laboratiu, a llarg termini i que faciliti l’accés a vivenda assequible

En el marc del conveni subscrit amb l’ICO i l’ICF, l’Ajuntament de Barcelona donarà suport amb la garantia a les operacions i, consegüentment, facilitarà que les cooperatives en cessió d’ús i fundacions accedeixin al finançament en una aposta per polítiques d’habitatge social innovadores. Amb aquesta garantia, el Consistori facilita l’accés al finançament a aquestes entitats, millorant-ne la qualitat creditícia. Aquest és un acord innovador perquè contempla el suport municipal a operadors socials sense ànim de lucre per tal de garantir el finançament en les millors condicions. També és un acord molt rellevant per la magnitud de l’import econòmic acordat. 

Aquest conveni contribueix a resoldre una de les principals dificultats d’aquests projectes, que és l’accés al finançament, així com a reduir els costos per als ciutadans, i s’emmarca en diferents accions de l’Ajuntament de Barcelona per facilitar aquest finançament. Les actuacions finançades en el marc d’aquest conveni responen a criteris de sostenibilitat social, ja que el projecte cerca respondre, fent partícips entitats sense ànim de lucre, a la necessitat de promoure habitatge protegit assequible a Barcelona. A més, des del punt de vista mediambiental, cal destacar que els projectes  arquitectònics als quals s’atorgui finançament han d’incorporar millores energètiques i altres mesures que redueixin la petjada ecològica i limitin els elements contaminants, d’acord amb el que estableix el Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025.

 

Conveni ESAL

El conveni ESAL, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, té per objectiu impulsar un model d’habitatge que faciliti la creació de vincles comunitaris i col·laboratius, així com formes de consum i de construcció més sostenibles. En el marc d’aquesta mesura (en què participen l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, la Federació de Cooperatives d’Habitatge HABICOOP, la Xarxa d’Economia Social Solidària (XES), i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC) ), el Consistori cedeix gratuïtament sòl i edificis municipals a rehabilitar en dret de superfície a 99 anys i atorga subvencions municipals (entre el 7% i el 15% del cost de construcció o rehabilitacions) a promotors socials, cooperatives en cessió d’ús i fundacions, per a la construcció o rehabilitació d’habitatge en règim de lloguer i de cohabitatge. Aquesta mesura també permet garantir la propietat pública permanent dels sòls cedits.