Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’exposició de l’IMHAB sobre l’habitatge industrialitzat fa estada a l’Escola Industrial

06/05/2024 - 16:26

Habitatge. Qui vulgui aprendre com funciona la construcció industrialitzada i conèixer els projectes presents i futurs de la ciutat, pot visitar la mostra al vestíbul de l’Escola del Treball fins a finals del mes de juny.

La construcció industrialitzada és un sistema innovador que permet aixecar nous edificis d’habitatges en menys temps a partir d’un procés molt més sostenible. Això comporta estalviar en els costos, optimitzar els processos constructius i generar menys residus. En aquest tipus d’edificació, les peces necessàries es fabriquen en un taller per després transportar-les i muntar-les a la ubicació definitiva.

Un dels altres aspectes més característics és el sistema de gestió de projecte i obra, és a dir, els arquitectes que redacten el projecte i la constructora treballen des de l’inici amb una proposta conjunta. Aquesta manera de treballar optimitza la feina, permet incorporar diverses empreses i utilitzar sistemes constructius innovadors.

Perquè la ciutadania conegui en profunditat com funciona aquesta forma de construcció més flexible i eficient, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) organitza una exposició que ara es pot veure al vestíbul de l’Escola del Treball, dins del recinte de l’Escola Industrial (carrer del Comte d’Urgell, 187, edifici 11). L’horari és de 8 a 14 h i de 16 a 22 h, i es pot visitar fins a finals de juny.

La mostra, acollida pel Departament d’Edificació i Obra Civil de l’Escola del Treball, explica amb més detall per què Barcelona impulsa l’habitatge industrialitzat, quins reptes suposa, fa un repàs dels projectes realitzats i presenta els que vindran.

L’habitatge industrialitzat a Barcelona

Per poder accelerar el ritme de construcció d’habitatge públic a la ciutat, des de l’Ajuntament s’ha optat pel sistema d’habitatge industrialitzat en diverses promocions que ja són una realitat, com per exemple, els pisos APROP.

Els Allotjaments de Proximitat Provisionals, coneguts com APROP, són habitatges destinats a persones en situació d’emergència habitacional construïts amb contenidors de transport marítim. La seva construcció és ràpida, sostenible i de qualitat, i els mòduls es poden desmuntar fàcilment per traslladar-los a un altre espai de la ciutat quan sigui necessari.

A la ciutat hi ha dos edificis APROP ja en funcionament: un a Ciutat Vella i l’altre a Glòries (en total, 54 allotjaments).

A més, en els pròxims mesos, es construiran 328 habitatges públics permanents seguint el mètode de l’habitatge industrialitzat (5 edificis al districte de Sant Martí i 2, al de Sant Andreu).