Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Les polítiques transformadores protagonitzen el nou llibre d’habitatge impulsat per l’Ajuntament de Barcelona

31/03/2023 - 12:01

Habitatge. Les mesures implementades per l’Ajuntament des del 2015, els obstacles a superar i els reptes de futur marquen la presentació del llibre ‘HABITATGE. Barcelona 2015-2023’, elaborat per més de quaranta autors.

Barcelona està vivint una profunda transformació en termes d’habitatge que ha posat en primer pla el dret a una llar digne i assequible, fins al punt de ser exemple de moltes altres grans ciutats internacionals. Així ho deixa palès el llibre ‘HABITATGE. Barcelona 2015-2023’, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, que fa una extensa i completa radiografia de les estratègies, mecanismes i eines que s’han promogut els darrers anys a partir de l’opinió de més de quaranta autors.

La publicació, presentada en societat aquest dimecres 29 de març a la Biblioteca Gabriel García Márquez, al districte de Sant Martí, va comptar amb una taula rodona on es van contraposar visions i anàlisis de l’estat de l’habitatge a la ciutat. Amb la periodista de Crític, Laura Aznar, com a moderadora, la regidora d’habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament, Lucía Martín, va posar l’accent en la ferma aposta realitzada pel consistori des del primer dia: “Hem fet polítiques d’habitatge molt ambicioses que són un canvi de paradigma respecte al passat, quan anaven més dirigides a atendre l’emergència habitacional i deixaven la resta de qüestions en mans de la iniciativa privada”.

Mesures que coneix bé un altre dels ponents de l’acte, el doctor en arquitectura i regidor d’habitatge entre 2015 i 2019, Josep Maria Montaner, que va animar a la ciutadania a assumir la conquesta dels èxits obtinguts. Bona part d’ells recollits a partir de la implementació del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, aprovat en el seu moment amb un ampli consens. 

“Malgrat els possibles canvis que pugui haver-hi al consistori, crec que aquesta política d’habitatge tan consolidada no es pot tirar enrere, la societat barcelonina no ho permetria. L’èxit és el pla mateix, que ha anat evolucionant”, exposa Montaner

Quantificar el problema

El problema de l’habitatge, una pluja fina que engloba moltes qüestions diverses, requeria nous mecanismes que ajudessin a detectar les seves esquerdes. Un dels exemples més clars, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB).

“Fins al 2017 no es mesurava l’habitatge com a eina de transformació urbana. Per això era necessari crear un instrument específic”, apunta el director de Barcelona Regional, Josep Bohigas, que defineix Barcelona com un “laboratori urbà i social on s’impulsen propostes innovadores que, fins i tot, forcen el canvi de lleis”. 

Entre altres iniciatives renovadores hi ha la superilla habitacional, explicada per Bohigas al llibre. “Es basa a construir una idea de proximitat potent, on en el centre tenim l’habitatge i al voltant d’ell anem conquerint espais vinculats als equipaments, als serveis bàsics, al treball, a la cura de les persones… Articular molts sectors al voltant de l’habitatge perquè la ciutat sigui la casa de tothom”.

Polítiques contra l’especulació

Les superilles habitacionals són alguns dels processos pilot que ha desenvolupat la ciutat, juntament amb allotjaments APROP, el sistema ATRI, l’habitatge industrialitzat i nous formats de concurs públic, entre altres. I que marcaran el camí en els pròxims anys. 

“Tenim el repte de continuar treballant molt centrades, més enllà de l’emergència, en tota aquella gent que viu de lloguer i que pateix dinàmiques globals relacionades amb un mercat immobiliari que busca el màxim benefici en el mínim temps possible. I això és totalment contrari al dret a l’habitatge. El nostre objectiu és continuar tirant endavant polítiques que lluitin contra aquesta especulació permanent”, conclou Martín.