Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Les despeses en la compravenda d'un l'habitatge

05/10/2021 - 18:24

Habitatge. Les despeses en la compravenda d'un l'habitatge

La compra d’un habitatge sempre és una operació de gran transcendència no només pel que significa ser propietari o propietària d’un habitatge sinó perquè econòmicament és una operació important que, a banda del preu de l’habitatge, comporta una despesa important.

Quines són aquestes despeses? Qui les ha de pagar? Quants diners s’han de pagar?

La compravenda d’un habitatge va acompanyada, de manera habitual, de la necessitat que una entitat bancària realitzi un crèdit bancari. La compra d’un habitatge, per tant, implicarà dos operacions: la pròpia de compra amb el propietari o propietari de l’immoble i, la de constitució de la hipoteca amb l’entitat bancaria. Totes dues es faran simultàniament davant notari.

Aquestes operacions comporten les següents despeses: impostos, notari, registre i altres gestions (serveis de gestoria i taxació de l’habitatge).

1. IMPOSTOS

 • Operació de compravenda
  La major part són a càrrec de la persona que compra l’immoble i dependran del tipus d’habitatge que s’adquireixi.Si comprem un habitatge d’obra nova, o de primera entrega pagarem un IVA del 10% del preu de l’habitatge. A més de l’IVA, aquestes compravendes comporten l’impost d’Actes Jurídics documentats (AJD) que suposarà un 1,5% de valor de l’habitatge.

Si el que volem comprar és un habitatge de segona mà, pagarem l’ITP (Impost de Transmissions Patrimonials). Aquest impost que, generalment també és un 10% del valor de l’habitatge, compta amb una reducció per la compra de l’habitatge habitual, per persones de fins a trenta-dos anys i si a la darrera declaració de renda no es superen els 30.000 euros de base imposable, un cop descomptats els mínims personals i familiars.
Si es compleixen aquests requisits hi ha una reducció del 50% de l’impost, pagant per aquest concepte un 5% del valor de l’habitatge.

L’únic impost que pagarà el venedor de l’habitatge és l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua municipal.

 • Operació de constitució d’una hipoteca.
  Tots els impostos que es generin pel fet de contractar una hipoteca amb una entitat bancària han de ser pagats per la pròpia entitat.

2. NOTARI I REGISTRE

 • Operació de compravenda
  A la compravenda intervenen dos professionals; el notari i el registrador, el primer s’encarrega de redactar i signar l’escriptura de compravenda i el segon de registrar-la al Registre de la Propietat. Aquestes despeses també van a càrrec de la persona compradora.
  El notari suposarà una despesa d’entre un 0,2 a 0,5% del preu de l’habitatge més el cost de les còpies de l’escriptura. El registrador per la seva banda cobrarà entre un 0,1 i un 0,25% del preu de l’habitatge.
 • Operació de constitució de la hipoteca
  Les despeses de notari i registrador que generi l’escriptura de constitució de la hipoteca seran abonades per l’entitat bancària.

3. ALTRES GESTIONS
Els serveis de gestoria que impliquen ambdues operacions, és a dir el fet de liquidar els impostos i portar-les al registrador i recollir-les un cop estan les escriptures registrades, seran abonades pel comprador de l’habitatge si es tracta de l’operació de compravenda i per l’entitat bancària si es tracta de l’escriptura de constitució de la hipoteca.Pel que fa a la taxació de l’habitatgee que necessitarem per demanar el préstec hipotecari, sempre serà a càrrec de la part compradora.

Vols comprar un habitatge? Necessites orientació?

Demana cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol dels Punts infoJOVE de la ciutat. T’assessorarem de manera gratuïta sobre aquests i altres dubtes que tinguis entorn de l’habitatge.