Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament i la SAREB acorden la cessió de fins a 200 habitatges de l’entitat per destinar-los a lloguer social

13/12/2023 - 16:06

Les parts han signat un nou conveni que preveu incorporar una vintena de nous habitatges. L'acord, d'un abast que pot arribar als 200 habitatges, durarà vuit anys, i l'Ajuntament pagarà un cànon d'entre 75 i 125 euros al mes pels habitatges

La primera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i Pau Pérez de Acha, director d’Habitatge Social i Assequible i Relacions Institucionals de la SAREB, han signat avui un nou conveni de cessió de fins a 200 habitatges per destinar-los a lloguer social. Aquest conveni substitueix el signat el 2015 i que havia resultat en la cessió de 143 habitatges, que seguiran cedits, i als quals ara se sumaran 23 de nous, amb la possibilitat que aquest número es pugui ampliar fins a assolir els 200 habitatges, i es mantindran les condicions de cessió pactades fa vuit anys.

Els 23 habitatges que s’incorporen han estat objecte d’estudi per part dels serveis tècnics i socials de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) per tal d’avaluar si compleixen les condicions adequades d’habitabilitat i d’ocupació, valorant també la inversió necessària de posada a punt. En cas que sigui necessària una inversió, les dues parts l’assumiran a parts iguals. D’altra banda, en aquells casos en què als habitatges hi resideixin famílies en situació de vulnerabilitat sense títol habilitant, l’Ajuntament realitzarà l’atenció social pertinent per tal d’avaluar l’acceptació dels habitatges oferts i la regularització de la situació amb un contracte de lloguer.

El nou conveni tindrà una durada de quatre anys, que es podrà renovar anualment fins a un màxim de quatre anys més. Passat aquest termini, el pacte entre les dues parts estableix que els habitatges retornaran a mans de la SAREB, que subrogarà els contractes de lloguer vigents. En qualsevol cas, el conveni reserva per a l’Ajuntament de Barcelona el dret preferent de compra dels habitatges cedits durant la vigència del conveni. Com a contraprestació a l’usufructe, l’Ajuntament pagarà un cànon de 125 euros mensuals per cada habitatge que es trobi buit al moment de la cessió, i de 75 euros mensuals per aquells que es trobin ocupats.

Els 143 habitatges cedits per la SAREB i els 23 que se cediran amb el nou conveni estan distribuïts territorialment de la següent manera:

  • Ciutat Vella: 2 habitatges
  • Sants-Montjuïc: 20 habitatges
  • Gràcia: 4 habitatges
  • Horta-Guinardó: 23 habitatges
  • Nou Barris: 77 habitatges
  • Sant Andreu: 26 habitatges
  • Sant Martí: 14 habitatges

Més informació