Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L'Ajuntament de Barcelona lliura quatre claus de pisos de la Mesa d'Emergència

28/12/2023 - 15:50

Habitatge. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona entrega, cada mes, habitatges procedents del Fons del Lloguer Social a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha lliurat aquest dijous, 28 de desembre, les claus de pisos de la Mesa d’Emergència a quatre famílies de la ciutat. Els habitatges que s’han entregat es troben als districtes de Ciutat Vella (1), Sants-Montjuïc (1), Nou Barris (1) i Sant Martí (1).

L’acte, que se celebra mensualment, ha tingut lloc a les oficines de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, al carrer del Doctor Aiguader, i ha comptat amb la presència del gerent de l’IMHAB, Gerard Capó.

Les famílies i persones beneficiàries han completat els tràmits i han rebut una xerrada d’orientació sobre les mesures de convivència i mediació.

Habitatges per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica

Abans de rebre un pis de la Mesa d’Emergència, les famílies han de seguir uns passos previs, que comencen per demanar cita a la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona i sol·licitar que la Mesa d’Emergència valori el cas i faci un informe. Un cop rebuts tots els expedients, es fa una anàlisi per tal d’assignar els habitatges que té a disposició.

Aquests habitatges del Fons de Lloguer Social van destinats a:

  • Unitats de convivència en risc d’exclusió residencial (com per exemple, en procés de desnonament per deute en el lloguer, execució hipotecària i dació en pagament per deute de les quotes hipotecàries).
  • Unitats de convivència amb menors d’edat, gent gran o persones en circumstàncies de desemparament en condicions higièniques i sanitàries o de seguretat precàries.

Si es dona el cas que hi ha més peticions que habitatges disponibles, la Mesa adjudicarà els pisos a mesura que es vagin incorporant al Fons de Lloguer Social fins a la celebració de la Mesa d’Emergència del mes següent.

Al web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona es pot consultar la informació i el reglament de la Mesa d’Emergència.