Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La transformació de l’espai firal de Montjuïc pren forma

02/02/2022 - 12:49

Urbanisme i infraestructures. Combinarà l’activitat firal i habitatges assequibles, equipaments públics, més verd i una mobilitat millorada.

La proposta del Govern municipal per a l’entorn de la Fira de Barcelona a Montjuïc integra els nous usos consensuats amb el veïnat i preveu el desenvolupament del projecte fins al 2029. La reformulació de l’espai combinarà l’activitat firal i habitatges assequibles, equipaments públics, més verd i una mobilitat millorada.

Aquest projecte inicial és fruit d’un procés participatiu en què han pres part el veïnat i entitats de Sants-Montjuïc i Fira de Barcelona amb l’objectiu d’analitzar l’estat actual de la zona i diagnosticar-ne les necessitats.

Les quatre demandes clares que s’han identificat estan relacionades amb els nous usos de l’espai, la continuïtat urbana, l’aposta per la mobilitat sostenible i la conservació dels edificis històrics.

Ús equilibrat de l’espai amb protagonisme del verd i els vianants

Per integrar els usos de proximitat i aconseguir una activitat firal més integrada en el teixit urbà, es proposa reduir a un 53% l’ús firal i aconseguir així un espai més flexible, eficient, compacte i modern que permetrà no només mantenir l’activitat firal, sinó també reforçar-la.

La resta del sòl es destinarà a usos ciutadans i es dividirà en habitatge públic, equipaments públics i zones verdes i vials.

El sòl reservat per a l’habitatge públic assequible podrà donar cabuda a 500 pisos nous i acollirà també locals comercials públics.

El consens assolit durant el procés participatiu inclou sis equipaments nous:

 1. Un centre d’atenció primària (CAP)
 2. Un centre assistencial per a gent gran i per a persones amb diversitat funcional
 3. Una biblioteca
 4. Un espai veïnal
 5. Un equipament esportiu
 6. L’ampliació del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

Es plantegen també actuacions per tal de millorar-hi la mobilitat, com:

 • Connectar els barris del Poble-sec i la Font de la Guatlla amb un passeig públic transversal.
 • Connectar el Paral·lel amb Montjuïc prolongant el carrer de la Guàrdia Urbana fins a l’avinguda del Paral·lel.
 • Optimitzar la mobilitat dels carrers de Lleida i Mèxic, que passarien a ser de sentit únic.
 • Reforçar la monumentalitat de l’avinguda de la Reina Maria Cristina perquè esdevingui un eix per a les persones i per al transport públic que connecti l’espai firal amb la muntanya de Montjuïc.
 • Crear una nova xarxa ciclista a la zona.

A més, es proposa reservar 23.000 metres quadrats per a zones verdes i per als vianants, amb l’objectiu d’aconseguir un espai públic més amable.