Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La Model es convertirà en un pol d’equipaments i un gran espai verd

23/09/2022 - 10:38

Habitatge. El projecte d’ordenació previst per al conjunt de l’antiga presó dotarà l’espai d’equipaments i habitatge social i d’un nou parc urbà preservant el patrimoni i tenint en compte aspectes ambientals.

El pla per a La Model, elaborat amb l’equip de la proposta guanyadora “Model, batega!”, permetrà iniciar la redacció dels projectes dels equipaments que es construiran en una primera fase: l’institut escola, el poliesportiu i l’espai Memorial. La transformació proposa rehabilitar i preservar la volumetria dels edificis d’administració, al carrer d’Entença; l’edifici Tallers, a Nicaragua, i l’estructura del panòptic, i posar en relleu les tres principals construccions de la Model sense incorporar-hi nous elements constructius ni distorsionar o alterar el patrimoni existent.

També s’hi inclou un gran parc urbà, i tot plegat, minimitzant l’enderroc i l’obra nova per reduir l’impacte i el cost ambiental. A més, el document detalla els set equipaments públics i espais que donaran servei al barri i a la ciutat: l’espai Memorial, un institut escola, una escola bressol, una residència assistida, un pavelló poliesportiu, un espai per a joves i espais d’economia social i solidària.

Es preveu que l’habitatge públic, que se situa als edificis dels braços del panòptic, tingui un total de 121 habitatges. Serà habitatge dotacional, per a gent jove i gent gran, i es distribuirà en tres plantes. Pel que fa a l’espai central del panòptic, es proposa una gran plaça central, un espai polivalent i espais expositius a la primera planta.

Una transformació per fases

Els primers projectes que s’activaran seran l’institut escola, el poliesportiu, el sistema de subministrament d’energia i l’espai Memorial. Es preveu iniciar la redacció dels projectes i llançar els concursos a principis d’any, amb una dotació prevista de 2 milions d’euros. L’objectiu és que els projectes de la primera fase entrin en funcionament entre el 2026 i el 2027.

De moment, per ampliar els usos provisionals actuals que té la Model, s’han iniciat els treballs i els estudis per poder fer-hi actuacions a curt termini, tal com ho reclamen els veïns i les entitats de l’Esquerra de l’Eixample. D’una banda, s’ha començat a redactar el projecte per obrir un interior d’illa provisional, amb una urbanització del pati, i s’ha encarregat ja la redacció d’un projecte per adequar la primera planta de l’edifici d’Entença per a usos veïnals.

Finalment, es farà una exposició per poder explicar millor al veïnat del barri què està passant i passarà a la Model, que portarà per nom “La Model es transforma”.

Per consolidar la proposta, però, cal actualitzar el planejament vigent i impulsar una modificació del Pla general metropolità (MPGM), per tal que tot el recinte de la Model passi a ser qualificat d’equipament i zona lliure i, per tant, es pugui desenvolupar el conjunt d’equipaments públics previstos.

Més informació