Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La Comissió Mitxa amb la Generalitat tanca nous acords en matèria de salut i habitatge

20/10/2023 - 13:06

Ajuntament. Permetran construir 1.700 habitatges públics i accelerar la creació de 9 CAP i l’ampliació de 2 més.

La darrera reunió de la Comissió Mixta Ajuntament de Barcelona - Generalitat de Catalunya per a la revisió i el desplegament de la Carta municipal ha arribat a diversos acords de col·laboració per a la construcció de 1.700 habitatges públics i 11 centres d’atenció primària a la ciutat. També s’ha arribat a pactes en matèria de transport públic, gestió del Port Olímpic i dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, entre altres temes.

Els principals acords que s’han adoptat són els següents:

Habitatge

S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per a la promoció i la construcció d’un mínim de 1.700 habitatges de protecció oficial i allotjaments dotacionals de lloguer assequible. En una primera fase, el consistori posarà a disposició de l’Incasòl 11 parcel·les municipals i l’Institut promourà els habitatges, que hauran d’estar acabats en un termini màxim de 5 anys. També hi ha el compromís d’incorporar noves parcel·les en el termini de 2 anys.

Salut

Es prioritzaran les actuacions sobre diversos centres d’atenció primària i comunitària. En concret, s’acceleraran 11 equipaments en fase de preparació o execució:

 • CAP Besòs (ampliació en obres)
 • CAP La Pau (ampliació en obres)
 • Nou CAP El Raval Nord
 • Nou CAP El Fort Pienc
 • Nou CAP El Congrés i els Indians
 • Nou CAP El Parc i La Llacuna del Poblenou
 • Nou CAP La Sagrera
 • Nou CAP i CUAP La Clota – Horta
 • Nou CAP La Marina del Prat Vermell
 • Nou CAP La Barceloneta
 • Nou CAP El Gòtic

També s’acceleraran 5 equipaments més en fase d’estudi, dels quals encara cal determinar la ubicació o validar la viabilitat d’ampliació:

 • Sardenya
 • Nucli Antic
 • Casanovas
 • Les Roquetes (ampliació)
 • Drassanes (ampliació)

Transport públic

Compromís per a la instal·lació d’ascensors a les línies 1 i 5 del metro de la plaça de Sants.

Port Olímpic

S’incrementa a 50 anys la delegació de competències per a la gestió directa del Port Olímpic en favor de l’Ajuntament de Barcelona.

Consell Comarcal del Barcelonès

Acord per executar la sentència 2343/2022, de 16 de juny de 2022, sobre la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès.

Altres temes

La Comissió Mixta ha tractat altres temes, com la col·laboració, en matèria de justícia, en el compliment de les mesures relatives als treballs i les prestacions en benefici de la comunitat, i la proposta de modificació de la Carta municipal, per actualitzar l’articulat relatiu a les formes de gestió dels serveis i les activitats municipals. Així mateix, s’ha donat compte de la situació dels consorcis regulats a la Carta municipal: d’Educació, d’Habitatge, Sanitari i de Serveis Socials.