Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’habitatge públic de la Trinitat Nova i de la Marina del Prat Vermell, al 48h Open House 2023

17/10/2023 - 14:13

Habitatge. Les promocions construïdes per l’IMHAB que obriran portes durant el festival s’han acabat de construir durant les darreres setmanes i destaquen per l’estalvi energètic i la sostenibilitat.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, ofereix la possibilitat de visitar per dins tres noves promocions d’habitatge públic amb les obres tot just acabades en el marc del festival 48h Open House Barcelona 2023, el cap de setmana del 21 i 22 d’octubre. A més, també obriran portes tres projectes de cohabitatge en sòl municipal en funcionament.

El barri de la Marina del Prat Vermell (Sants-Montjuïc) pren especial rellevància en l’edició d’enguany. S’hi podran veure dues promocions de lloguer públic del barri durant el matí del diumenge 22 d’octubre, de 10 a 14 hores.

D’una banda, es visitarà la promoció del c. Ulldecona 2-10, amb 72 habitatges i singular per la forma de la parcel·la, un triangle isòsceles amb un dels angles molt agut. D’altra banda, també es podrà accedir a la promoció del c. Cal Cisó 49-59, que té 108 habitatges i destaca per un sòcol que funciona com a jardí comunitari.

Al barri de la Trinitat Nova (Nou Barris), s’hi obrirà la promoció situada al c. Palamós, 70, un edifici de 67 habitatges durant dissabte 21 d’octubre de 10 a 14 hores.

Les tres promocions públiques que obren portes pel festival destaquen pels diferents sistemes d’eficiència energètica i sostenibilitat amb què han estat concebudes.

Cohabitatge en funcionament

La Balma, Cirerers i Princesa49 són els tres projectes de cohabitatge construïts sobre sòl municipal presents al festival. Els tres edificis, en funcionament, formen part de l’impuls municipal per aquest nou model que ja suma més de quinze projectes a la ciutat.

48h Open House Barcelona

El 48h Open House Barcelona és un projecte cultural sense ànim de lucre que treballa per divulgar el patrimoni arquitectònic de la ciutat. És un esdeveniment lúdic, gratuït i obert a tothom, sense venda d’entrades i amb més de 150 activitats sense inscripció prèvia.