Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Els punts d’assessorament energètic, cinc anys evitant talls de subministraments

08/06/2022 - 10:49

Habitatge. El PAE de Sant Martí és un dels punts d'assessorament energètic de la ciutat que aglutina més atencions, amb un 13%.

Els punts d’assessorament energètic de Barcelona (PAE) ja han evitat, des que es van crear, l’any 2017, 107.960 talls de subministrament de llum, d’aigua i de gas en domicilis de la ciutat. El districte de Sant Martí ha estat un dels territoris amb més activitat al servei durant l'any 2021, amb un 13%.

Els punts d’assessorament energètic (PAE) són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i per garantir l’accés a la ciutadania a subministraments bàsics com la llum, el gas i l’aigua.

Punt d’Assessorament Energètic (PAE) de Sant Martí
Carrer de Pujades, 350
Cal concertar cita prèvia: telèfon 930.008.054 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h) o correu-e paesm@bcn.cat

Des que es va crear, l’any 2017, la iniciativa s’ha consolidat, i recentment ha estat reconeguda per l’Observatori sobre la Pobresa Energètica de la Comissió Europea com una de les 24 millors per lluitar contra la pobresa energètica.

Pel que fa ales dades del 2021, les atencions van créixer en un 55% des que es va començar a impulsar la iniciativa. Unes 33.600 persones es van dirigir als PAE. Fins a 3.816 famílies van rebre avisos perquè no podien pagar els subministraments bàsics, i durant l’any es van registrar 517 talls, el 57% d’electricitat (297), el 29% d’aigua (148) i el 14% de gas (72).

Respecte al 2020, el nombre de talls es va incrementar en un 334%. Això s’explica pel fet que en plena pandèmia de la covid-19 es va activar el Reial decret llei 11/2020, d’acord amb el qual es prohibien els talls de subministrament fins a la finalització de l’estat d’alarma.

Les dones, les més afectades

Les xifres mostren que les desigualtats econòmiques estructurals que pateixen les dones esdevenen un factor determinant a l’hora de patir situacions de pobresa energètica. Suposen el 65% de les persones que s’han adreçat als PAE, el 13% de les llars ateses són monoparentals femenines i el 45% estan formades per una sola persona.

Pel que fa al territori, els districtes que aglutinen més atencions són Nou Barris (21%), Ciutat Vella (13%) i Sant Martí (13%). Gairebé el 70% de les persones que han arribat als PAE durant l’any 2021 han vingut derivades pels centres de Serveis Socials o les oficines d’habitatge; el 14%, recomanades per alguna persona coneguda, i el 7%, a través de diferents entitats socials.

Més de set-cents mil euros d’estalvi econòmic associat a l’assessorament energètic

L’increment del preu de la llum a finals de l’any 2021 i principis del 2022 també ha tingut un impacte fort sobre les famílies usuàries dels PAE. Tres de cada 4 consultes estaven relacionades amb el subministrament de la llum. Del total d’aquestes consultes, més de la meitat estaven relacionades amb demandes d’assessorament per rebaixar el cost de la factura de la llum, a través de l’optimització de les factures o la sol·licitud del bo social. Durant el primer trimestre del 2022 aquest tipus de consultes continua creixent en volum mes a mes.

En relació amb aquest assessorament, es calcula que l’estalvi econòmic total va ser de 260.395 euros (28,37 euros / família assessorada). Més de 200.000 euros d’aquest estalvi corresponen a les famílies que disposaven només de subministrament elèctric a la llar. En el cas de les famílies que disposaven també de subministrament de gas, l’estalvi ha estat de 56.640,67 euros (19,29 euros / família assessorada).

La suma de l’estalvi econòmic associat a l’assessorament energètic realitzat des de l’inici del servei dels PAE, el 2017, ascendeix a 721.572,11 euros en total (incloent-hi l’IVA).