Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El solar de l’antic Teatre Talia es destinarà a habitatge dotacional

20/01/2022 - 14:43

Teatre Tàlia. El nou edifici constarà de planta baixa per a equipaments més sis plantes d’habitatges per a col·lectius com persones joves o gent gran.

El Districte de l’Eixample ha adquirit mitjançant expropiació el solar que ocupava l’antic Teatre Talia, a l’avinguda del Paral·lel, 100-102, per un preu de 5,7 milions d’euros. El solar, de 785 metres quadrats, passa a ser de titularitat pública, una demanda històrica del veïnat.

L’objectiu és ajudar a satisfer les necessitats d’habitatge i d’equipaments de barri d’aquest districte, que és el més poblat de la ciutat (16,7% del total) i té una alta densitat (per sobre de la mitjana).

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona treballa, juntament amb el veïnat, en una proposta d’habitatge dotacional que es concretarà en un edifici de planta baixa, destinada a equipaments culturals, més sis plantes per a habitatges per a col·lectius específics com podrien ser joves o gent gran. La superfície edificada màxima serà de 5.345 metres quadrats.

A més, s’exploren mètodes de construcció industrialitzada que permetin reduir els terminis d’execució i l’impacte ambiental de l’obra. La previsió és que aquesta fase d’obres comenci en el proper mandat.

En aquest temps, però, ja hi ha previstes reunions amb els veïns per acabar de consensuar els usos provisionals a què es destinarà aquest espai, que ja s’han compromès amb els veïns i plataformes de la zona.

En marxa 449 pisos de lloguer social a l’Eixample

La gran activitat econòmica que es concentra a l’Eixample i el teixit històric, compacte i molt consolidat, del districte dificulten trobar nous espais per garantir una oferta d’habitatge i d’equipaments públics de proximitat.

Tot i això, des del 2015 el districte ha multiplicat per deu (de 46 a 449) el nombre d’habitatges públics municipals dedicats a lloguer social i assequible. A més, hi ha diferents finques en obres o bé que iniciaran les obres pròximament i que sumaran prop de 300 habitatges més.