Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Servei d’Intervenció per al Benestar en les Comunitats de l’IMHAB, guardonat en la desena edició dels Premis AVS

10/05/2024 - 14:00

Habitatge. L’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl ha destacat el caràcter innovador d’aquest servei de diagnòstic i intervenció en cas de conflicte en edificis gestionats per l’IMHAB.

L’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl (AVS) ha premiat el Servei d’Intervenció per al Benestar en les Comunitats (SIBEC) de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) en la categoria de Millor actuació en l’àmbit de l’administració i gestió del parc social d’habitatge. El jurat ha destacat “la singularitat d’aquest model innovador de diagnòstic i intervenció”.

El gerent de l’IMHAB, Gerard Capó, va recollir el reconeixement ahir al vespre a l’acte d’entrega de la desena edició dels Premis AVS a les Bones pràctiques dels gestors públics d’habitatge i sòl, que es va celebrar a La Casa de la Arquitectura, de Madrid.

Què és el SIBEC?

El Servei d’Intervenció per al Benestar en les Comunitats intervé en aquells habitatges i comunitats de veïns gestionats per l’IMHAB amb l’objectiu de detectar problemàtiques i fer un seguiment de les propostes de millora. Així mateix, promou actuacions de caràcter preventiu per evitar qualsevol incidència.

El SIBEC es va posar en marxa fa prop d’un any, el juny del 2023, amb una primera fase en la qual es van definir les eines internes d’implementació. A finals de l’any passat, va començar la següent fase, la de diagnòstic, en què es van analitzar les diferents necessitats de diversos blocs d’habitatges. Un cop realitzat, al gener d’aquest 2024 va començar la fase d’intervenció.

L’estructura del servei està dividida en cinc grups i quatre equips d’intervenció. Aquests grups corresponen als edificis de Nou de la Rambla, 39; OM-Arc del Teatre; Renfe-Meridiana; Santa Coloma, 55-71; i Escolapi Càncer. En total, es fa un seguiment a 746 habitatges.

Les tasques dels grups d’intervenció són detectar la possible falta d’adequació dels habitatges, prevenir i resoldre conflictes en la comunitat, treballar per reduir la morositat, i fer un acompanyament social i de prevenció de desnonaments.

Per fer-ho possible, es fan reunions periòdiques i es treballa amb agents socials, a més d’estar coordinats amb l’IMHAB.

Què és l’AVS?

Es tracta de l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl (AVS). Es va crear el 1988 i està formada per més de 150 entitats i empreses públiques d’habitatge, gestió del sòl i serveis públics que depenen de les administracions públiques.

Un dels objectius de l’associació és “defensar l’accés de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables, a un habitatge digne i assequible”.

Més informació